Articles | Volume 16, issue 18
Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016

Special issue: Observations and Modeling of the Green Ocean Amazon (GoAmazon2014/5)...

Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016
Research article
19 Sep 2016
Research article | 19 Sep 2016

Volatility and lifetime against OH heterogeneous reaction of ambient isoprene-epoxydiols-derived secondary organic aerosol (IEPOX-SOA)

Weiwei Hu et al.

Related authors

Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 611–636, https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023, 2023
Short summary
The Important Contribution of Secondary Formation and Biomass Burning to Oxidized Organic Nitrogen (OON) in a Polluted Urban Area: Insights from In Situ FIGAERO-CIMS Measurements
Yiyu Cai, Chenshuo Ye, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Song, Yuwen Peng, Shan Huang, Jipeng Qi, Sihang Wang, Chaomin Wang, Caihong Wu, Zelong Wang, Baolin Wang, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Sasho Gligorovski, Bin Yuan, Min Shao, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2023-8,https://doi.org/10.5194/acp-2023-8, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 14837–14858, https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022, 2022
Short summary
Parameterizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content
Biao Luo, Ye Kuang, Shan Huang, Qicong Song, Weiwei Hu, Wei Li, Yuwen Peng, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 12401–12415, https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022, 2022
Short summary
Budget of nitrous acid (HONO) at an urban site in the fall season of Guangzhou, China
Yihang Yu, Peng Cheng, Huirong Li, Wenda Yang, Baobin Han, Wei Song, Weiwei Hu, Xinming Wang, Bin Yuan, Min Shao, Zhijiong Huang, Zhen Li, Junyu Zheng, Haichao Wang, and Xiaofang Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 8951–8971, https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022, 2022
Short summary