Articles | Volume 16, issue 18
Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016

Special issue: Observations and Modeling of the Green Ocean Amazon (GoAmazon2014/5)...

Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016

Research article 19 Sep 2016

Research article | 19 Sep 2016

Volatility and lifetime against OH heterogeneous reaction of ambient isoprene-epoxydiols-derived secondary organic aerosol (IEPOX-SOA)

Weiwei Hu et al.

Related authors

Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel
Hua Fang, Xiaoqing Huang, Yanli Zhang, Chenglei Pei, Zuzhao Huang, Yujun Wang, Yanning Chen, Jianhong Yan, Jianqiang Zeng, Shaoxuan Xiao, Shilu Luo, Sheng Li, Jun Wang, Ming Zhu, Xuewei Fu, Zhenfeng Wu, Runqi Zhang, Wei Song, Guohua Zhang, Weiwei Hu, Mingjin Tang, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-189,https://doi.org/10.5194/acp-2021-189, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Future changes in isoprene-epoxydiol-derived secondary organic aerosol (IEPOX SOA) under the Shared Socioeconomic Pathways: the importance of physicochemical dependency
Duseong S. Jo, Alma Hodzic, Louisa K. Emmons, Simone Tilmes, Rebecca H. Schwantes, Michael J. Mills, Pedro Campuzano-Jost, Weiwei Hu, Rahul A. Zaveri, Richard C. Easter, Balwinder Singh, Zheng Lu, Christiane Schulz, Johannes Schneider, John E. Shilling, Armin Wisthaler, and Jose L. Jimenez
Atmos. Chem. Phys., 21, 3395–3425, https://doi.org/10.5194/acp-21-3395-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3395-2021, 2021
Short summary
Contrasting effects of secondary organic aerosol formations on organic aerosol hygroscopicity
Ye Kuang, Shan Huang, Biao Xue, Biao Luo, Qicong Song, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Li, Pusheng Zhao, Mingfu Cai, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Tiange Li, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-3,https://doi.org/10.5194/acp-2021-3, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary
Chemical characterization of oxygenated organic compounds in gas-phase and particle-phase using iodide-CIMS with FIGAERO in urban air
Chenshuo Ye, Bin Yuan, Yi Lin, Zelong Wang, Weiwei Hu, Tiange Li, Wei Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Shan Huang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, E Zheng, Jordan E. Krechmer, Penglin Ye, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Douglas R. Worsnop, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1187,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1187, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary