Articles | Volume 18, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 18, 14637–14651, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 18, 14637–14651, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018

Research article 12 Oct 2018

Research article | 12 Oct 2018

Aerosol chemistry and particle growth events at an urban downwind site in North China Plain

Yingjie Zhang et al.

Related authors

Aerosol hygroscopic growth, contributing factors, and impact on haze events in a severely polluted region in northern China
Jun Chen, Zhanqing Li, Min Lv, Yuying Wang, Wei Wang, Yingjie Zhang, Haofei Wang, Xing Yan, Yele Sun, and Maureen Cribb
Atmos. Chem. Phys., 19, 1327–1342, https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019, 2019
Short summary
Vertical characterization of aerosol optical properties and brown carbon in winter in urban Beijing, China
Conghui Xie, Weiqi Xu, Junfeng Wang, Qingqing Wang, Dantong Liu, Guiqian Tang, Ping Chen, Wei Du, Jian Zhao, Yingjie Zhang, Wei Zhou, Tingting Han, Qingyun Bian, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Xinlei Ge, James Allan, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 165–179, https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019, 2019
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Production of N2O5 and ClNO2 in summer in urban Beijing, China
Wei Zhou, Jian Zhao, Bin Ouyang, Archit Mehra, Weiqi Xu, Yuying Wang, Thomas J. Bannan, Stephen D. Worrall, Michael Priestley, Asan Bacak, Qi Chen, Conghui Xie, Qingqing Wang, Junfeng Wang, Wei Du, Yingjie Zhang, Xinlei Ge, Penglin Ye, James D. Lee, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas Worsnop, Roderic Jones, Carl J. Percival, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11581–11597, https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018, 2018
Short summary
Updated emission inventories of power plants in simulating air quality during haze periods over East China
Lei Zhang, Tianliang Zhao, Sunling Gong, Shaofei Kong, Lili Tang, Duanyang Liu, Yongwei Wang, Lianji Jin, Yunpeng Shan, Chenghao Tan, Yingjie Zhang, and Xiaomei Guo
Atmos. Chem. Phys., 18, 2065–2079, https://doi.org/10.5194/acp-18-2065-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2065-2018, 2018
Short summary