Articles | Volume 18, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018
Research article
 | 
12 Oct 2018
Research article |  | 12 Oct 2018

Aerosol chemistry and particle growth events at an urban downwind site in North China Plain

Yingjie Zhang, Wei Du, Yuying Wang, Qingqing Wang, Haofei Wang, Haitao Zheng, Fang Zhang, Hongrong Shi, Yuxuan Bian, Yongxiang Han, Pingqing Fu, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Tong Zhu, Pucai Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun

Related authors

Measurement report: Source apportionment and environmental impacts of VOCs in Lhasa, a highland city in China
Chunxiang Ye, Shuzheng Guo, Weili Lin, Fangjie Tian, Jianshu Wang, Chong Zhang, Suzhen Chi, Yi Chen, Yingjie Zhang, Limin Zeng, Xin Li, Duo Bu, Jiacheng Zhou, and Weixiong Zhao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1239,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1239, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
High frequency of new particle formation events driven by summer monsoon in the central Tibetan Plateau, China
Lizi Tang, Min Hu, Dongjie Shang, Xin Fang, Janjiong Mao, Wanyun Xu, Jiacheng Zhou, Weixiong Zhao, Yaru Wang, Chong Zhang, Yingjie Zhang, Jianlin Hu, Limin Zeng, Chunxiang Ye, Song Guo, and Zhijun Wu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-440,https://doi.org/10.5194/acp-2022-440, 2022
Revised manuscript accepted for ACP
Short summary
Aerosol hygroscopic growth, contributing factors, and impact on haze events in a severely polluted region in northern China
Jun Chen, Zhanqing Li, Min Lv, Yuying Wang, Wei Wang, Yingjie Zhang, Haofei Wang, Xing Yan, Yele Sun, and Maureen Cribb
Atmos. Chem. Phys., 19, 1327–1342, https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019, 2019
Short summary
Vertical characterization of aerosol optical properties and brown carbon in winter in urban Beijing, China
Conghui Xie, Weiqi Xu, Junfeng Wang, Qingqing Wang, Dantong Liu, Guiqian Tang, Ping Chen, Wei Du, Jian Zhao, Yingjie Zhang, Wei Zhou, Tingting Han, Qingyun Bian, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Xinlei Ge, James Allan, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 165–179, https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019, 2019
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary