Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

Journal metrics

 • IF value: 5.414 IF 5.414
 • IF 5-year value: 5.958 IF 5-year
  5.958
 • CiteScore value: 9.7 CiteScore
  9.7
 • SNIP value: 1.517 SNIP 1.517
 • IPP value: 5.61 IPP 5.61
 • SJR value: 2.601 SJR 2.601
 • Scimago H <br class='hide-on-tablet hide-on-mobile'>index value: 191 Scimago H
  index 191
 • h5-index value: 89 h5-index 89
ACP | Articles | Volume 19, issue 10
Atmos. Chem. Phys., 19, 6749–6769, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-6749-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Special issue: In-depth study of air pollution sources and processes within...

Atmos. Chem. Phys., 19, 6749–6769, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-6749-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Research article 21 May 2019

Research article | 21 May 2019

Contrasting physical properties of black carbon in urban Beijing between winter and summer

Dantong Liu et al.

Related authors

Characterization of Submicron Organic Particles in Beijing During Summertime: Comparison Between SP-AMS and HR-AMS
Junfeng Wang, Jianhuai Ye, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Jian Zhao, Weiqi Xu, Conghui Xie, Fuzhen Shen, Jie Zhang, Paul E. Ohno, Yiming Qin, Xiuyong Zhao, Scot T. Martin, Alex K. Y. Lee, Pingqing Fu, Daniel J. Jacob, Qi Zhang, Yele Sun, Mindong Chen, and Xinlei Ge
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-750,https://doi.org/10.5194/acp-2020-750, 2020
Preprint under review for ACP
Direct measurements of black carbon fluxes in central Beijing using the eddy-covariance method
Rutambhara Joshi, Dantong Liu, Eiko Nemitz, Ben Langford, Neil Mullinger, Freya Squires, James Lee, Yunfei Wu, Xiaole Pan, Pingqing Fu, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Qiang Zhang, Ruili Wu, Oliver Wild, Michael Flynn, Hugh Coe, and James Allan
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-628,https://doi.org/10.5194/acp-2020-628, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Mixing characteristics of refractory black carbon aerosols at an urban site in Beijing
Hang Liu, Xiaole Pan, Dantong Liu, Xiaoyong Liu, Xueshun Chen, Yu Tian, Yele Sun, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 5771–5785, https://doi.org/10.5194/acp-20-5771-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5771-2020, 2020
Short summary
Exploring wintertime regional haze in northeast China: role of coal and biomass burning
Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Qiuhan Lin, Hujia Zhao, Zhibin Wang, Song Guo, Min Hu, Dantong Liu, Zongbo Shi, Dao Huang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 5355–5372, https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020, 2020
Short summary
Transformation and ageing of biomass burning carbonaceous aerosol over tropical South America from aircraft in situ measurements during SAMBBA
William T. Morgan, James D. Allan, Stéphane Bauguitte, Eoghan Darbyshire, Michael J. Flynn, James Lee, Dantong Liu, Ben Johnson, Jim Haywood, Karla M. Longo, Paulo E. Artaxo, and Hugh Coe
Atmos. Chem. Phys., 20, 5309–5326, https://doi.org/10.5194/acp-20-5309-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5309-2020, 2020
Short summary