Articles | Volume 18, issue 12
Atmos. Chem. Phys., 18, 8469–8489, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-8469-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 8469–8489, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-8469-2018

Research article 18 Jun 2018

Research article | 18 Jun 2018

Source apportionment of organic aerosol from 2-year highly time-resolved measurements by an aerosol chemical speciation monitor in Beijing, China

Yele Sun et al.

Related authors

Atmospheric conditions and composition that influence PM2.5 oxidative potential in Beijing, China
Steven J. Campbell, Kate Wolfer, Battist Utinger, Joe Westwood, Zhi-Hui Zhang, Nicolas Bukowiecki, Sarah S. Steimer, Tuan V. Vu, Jingsha Xu, Nicholas Straw, Steven Thomson, Atallah Elzein, Yele Sun, Di Liu, Linjie Li, Pingqing Fu, Alastair C. Lewis, Roy M. Harrison, William J. Bloss, Miranda Loh, Mark R. Miller, Zongbo Shi, and Markus Kalberer
Atmos. Chem. Phys., 21, 5549–5573, https://doi.org/10.5194/acp-21-5549-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5549-2021, 2021
Short summary
Organic aerosol volatility and viscosity in the North China Plain: contrast between summer and winter
Weiqi Xu, Chun Chen, Yanmei Qiu, Ying Li, Zhiqiang Zhang, Eleni Karnezi, Spyros N. Pandis, Conghui Xie, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, Zifa Wang, Jiang Zhu, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 21, 5463–5476, https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021, 2021
Short summary
Spatial and temporal variations of CO2 mole fractions observed at Beijing, Xianghe and Xinglong in North China
Yang Yang, Minqiang Zhou, Ting Wang, Bo Yao, Pengfei Han, Denghui Ji, Wei Zhou, Yele Sun, Gengchen Wang, and Pucai Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-103,https://doi.org/10.5194/acp-2021-103, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Evaluation of the contribution of new particle formation to cloud droplet in urban atmosphere
Sihui Jiang, Fang Zhang, Jingye Ren, Lu Chen, Xing Yan, Jieyao Liu, Yele Sun, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-23,https://doi.org/10.5194/acp-2021-23, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-136,https://doi.org/10.5194/acp-2021-136, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary