Articles | Volume 18, issue 12
Atmos. Chem. Phys., 18, 8469–8489, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-8469-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 8469–8489, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-8469-2018

Research article 18 Jun 2018

Research article | 18 Jun 2018

Source apportionment of organic aerosol from 2-year highly time-resolved measurements by an aerosol chemical speciation monitor in Beijing, China

Yele Sun et al.

Related authors

Chemical composition and mixing state of BC-containing particles and the implications on light absorption enhancement
Jiaxing Sun, Yele Sun, Conghui Xie, Weiqi Xu, Chun Chen, Zhe Wang, Lei Li, Xubing Du, Fugui Huang, Yan Li, Zhijie Li, Xiaole Pan, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-904,https://doi.org/10.5194/acp-2021-904, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Evaluation of the contribution of new particle formation to cloud droplet number concentration in the urban atmosphere
Sihui Jiang, Fang Zhang, Jingye Ren, Lu Chen, Xing Yan, Jieyao Liu, Yele Sun, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 14293–14308, https://doi.org/10.5194/acp-21-14293-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14293-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Long-term changes in black carbon and aerosol optical properties from 2012 to 2020 in Beijing, China
Jiaxing Sun, Zhe Wang, Wei Zhou, Conghui Xie, Cheng Wu, Chun Chen, Tingting Han, Qingqing Wang, Zhijie Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-637,https://doi.org/10.5194/acp-2021-637, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Spatial and temporal variations of CO2 mole fractions observed at Beijing, Xianghe, and Xinglong in North China
Yang Yang, Minqiang Zhou, Ting Wang, Bo Yao, Pengfei Han, Denghui Ji, Wei Zhou, Yele Sun, Gengchen Wang, and Pucai Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 11741–11757, https://doi.org/10.5194/acp-21-11741-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11741-2021, 2021
Short summary