Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
ACP | Articles | Volume 19, issue 1
Atmos. Chem. Phys., 19, 165–179, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.
Atmos. Chem. Phys., 19, 165–179, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Research article 04 Jan 2019

Research article | 04 Jan 2019

Vertical characterization of aerosol optical properties and brown carbon in winter in urban Beijing, China

Conghui Xie et al.

Related authors

Characterization of Submicron Organic Particles in Beijing During Summertime: Comparison Between SP-AMS and HR-AMS
Junfeng Wang, Jianhuai Ye, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Jian Zhao, Weiqi Xu, Conghui Xie, Fuzhen Shen, Jie Zhang, Paul E. Ohno, Yiming Qin, Xiuyong Zhao, Scot T. Martin, Alex K. Y. Lee, Pingqing Fu, Daniel J. Jacob, Qi Zhang, Yele Sun, Mindong Chen, and Xinlei Ge
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-750,https://doi.org/10.5194/acp-2020-750, 2020
Revised manuscript accepted for ACP
Mass spectral characterization of primary emissions and implications in source apportionment of organic aerosol
Weiqi Xu, Yao He, Yanmei Qiu, Chun Chen, Conghui Xie, Lu Lei, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Junyao Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Meas. Tech., 13, 3205–3219, https://doi.org/10.5194/amt-13-3205-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-3205-2020, 2020
Short summary
High-resolution vertical distribution and sources of HONO and NO2 in the nocturnal boundary layer in urban Beijing, China
Fanhao Meng, Min Qin, Ke Tang, Jun Duan, Wu Fang, Shuaixi Liang, Kaidi Ye, Pinhua Xie, Yele Sun, Conghui Xie, Chunxiang Ye, Pingqing Fu, Jianguo Liu, and Wenqing Liu
Atmos. Chem. Phys., 20, 5071–5092, https://doi.org/10.5194/acp-20-5071-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5071-2020, 2020
Short summary
Fine particle characterization in a coastal city in China: composition, sources, and impacts of industrial emissions
Lu Lei, Conghui Xie, Dawei Wang, Yao He, Qingqing Wang, Wei Zhou, Wei Hu, Pingqing Fu, Yong Chen, Xiaole Pan, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 20, 2877–2890, https://doi.org/10.5194/acp-20-2877-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2877-2020, 2020
Short summary
Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary