Articles | Volume 16, issue 15
Atmos. Chem. Phys., 16, 10299–10311, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-10299-2016
Atmos. Chem. Phys., 16, 10299–10311, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-10299-2016
Research article
15 Aug 2016
Research article | 15 Aug 2016

Uptake of gaseous formaldehyde by soil surfaces: a combination of adsorption/desorption equilibrium and chemical reactions

Guo Li et al.

Related authors

Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 2029–2047, https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022, 2022
Short summary
Reactive nitrogen around the Arabian Peninsula and in the Mediterranean Sea during the 2017 AQABA ship campaign
Nils Friedrich, Philipp Eger, Justin Shenolikar, Nicolas Sobanski, Jan Schuladen, Dirk Dienhart, Bettina Hottmann, Ivan Tadic, Horst Fischer, Monica Martinez, Roland Rohloff, Sebastian Tauer, Hartwig Harder, Eva Y. Pfannerstill, Nijing Wang, Jonathan Williams, James Brooks, Frank Drewnick, Hang Su, Guo Li, Yafang Cheng, Jos Lelieveld, and John N. Crowley
Atmos. Chem. Phys., 21, 7473–7498, https://doi.org/10.5194/acp-21-7473-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7473-2021, 2021
Short summary
Multifactor colorimetric analysis on pH-indicator papers: an optimized approach for direct determination of ambient aerosol pH
Guo Li, Hang Su, Nan Ma, Guangjie Zheng, Uwe Kuhn, Meng Li, Thomas Klimach, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 13, 6053–6065, https://doi.org/10.5194/amt-13-6053-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-6053-2020, 2020
Short summary
Relative importance of gas uptake on aerosol and ground surfaces characterized by equivalent uptake coefficients
Meng Li, Hang Su, Guo Li, Nan Ma, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 19, 10981–11011, https://doi.org/10.5194/acp-19-10981-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10981-2019, 2019
Short summary
Physicochemical uptake and release of volatile organic compounds by soil in coated-wall flow tube experiments with ambient air
Guo Li, Yafang Cheng, Uwe Kuhn, Rongjuan Xu, Yudong Yang, Hannah Meusel, Zhibin Wang, Nan Ma, Yusheng Wu, Meng Li, Jonathan Williams, Thorsten Hoffmann, Markus Ammann, Ulrich Pöschl, Min Shao, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 19, 2209–2232, https://doi.org/10.5194/acp-19-2209-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2209-2019, 2019
Short summary