Articles | Volume 15, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 15, 1975–1993, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-1975-2015

Special issue: Uintah Basin Winter Ozone Studies (ACP/AMT inter-journal SI)

Atmos. Chem. Phys., 15, 1975–1993, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-1975-2015

Research article 24 Feb 2015

Research article | 24 Feb 2015

Investigation of secondary formation of formic acid: urban environment vs. oil and gas producing region

B. Yuan et al.

Related authors

Direct observations indicate photodegradable oxygenated VOCs as larger contributors to radicals and ozone production in the atmosphere
Wenjie Wang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Hang Su, Yafang Cheng, Suxia Yang, Caihong Wu, Jipeng Qi, Fengxia Bao, Yibo Huangfu, Chaomin Wang, Chenshuo Ye, Zelong Wang, Baolin Wang, Xinming Wang, Wei Song, Weiwei Hu, Peng Cheng, Manni Zhu, Junyun Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-913,https://doi.org/10.5194/acp-2021-913, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
The impact of chlorine chemistry combined with heterogeneous N2O5 reactions on air quality in China
Xiajie Yang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Weiwei Hu, Yang Gao, Zhijiong Huang, Junyu Zheng, Bin Yuan, Ning Yang, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-850,https://doi.org/10.5194/acp-2021-850, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
The formation and mitigation of nitrate pollution: Comparison between urban and suburban environments
Suxia Yang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Shan Huang, Wei Chen, Weiwei Hu, Chenglei Pei, Jun Zhou, David Parrish, Wenjie Wang, Xianjun He, Chunlei Cheng, Xiaobing Li, Xiaoyun Yang, Yu Song, Haichao Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Chaomin Wang, Zelong Wang, Tiange Li, E Zheng, Sihang Wang, Caihong Wu, Mingfu Cai, Chenshuo Ye, Wei Song, Peng Cheng, Duohong Chen, Xinming Wang, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-730,https://doi.org/10.5194/acp-2021-730, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
A mass-balance-based emission inventory of non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) for solvent use in China
Ziwei Mo, Ru Cui, Bin Yuan, Huihua Cai, Brian C. McDonald, Meng Li, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 13655–13666, https://doi.org/10.5194/acp-21-13655-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13655-2021, 2021
Short summary
Secondary organic aerosols from anthropogenic volatile organic compounds contribute substantially to air pollution mortality
Benjamin A. Nault, Duseong S. Jo, Brian C. McDonald, Pedro Campuzano-Jost, Douglas A. Day, Weiwei Hu, Jason C. Schroder, James Allan, Donald R. Blake, Manjula R. Canagaratna, Hugh Coe, Matthew M. Coggon, Peter F. DeCarlo, Glenn S. Diskin, Rachel Dunmore, Frank Flocke, Alan Fried, Jessica B. Gilman, Georgios Gkatzelis, Jacqui F. Hamilton, Thomas F. Hanisco, Patrick L. Hayes, Daven K. Henze, Alma Hodzic, James Hopkins, Min Hu, L. Greggory Huey, B. Thomas Jobson, William C. Kuster, Alastair Lewis, Meng Li, Jin Liao, M. Omar Nawaz, Ilana B. Pollack, Jeffrey Peischl, Bernhard Rappenglück, Claire E. Reeves, Dirk Richter, James M. Roberts, Thomas B. Ryerson, Min Shao, Jacob M. Sommers, James Walega, Carsten Warneke, Petter Weibring, Glenn M. Wolfe, Dominique E. Young, Bin Yuan, Qiang Zhang, Joost A. de Gouw, and Jose L. Jimenez
Atmos. Chem. Phys., 21, 11201–11224, https://doi.org/10.5194/acp-21-11201-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11201-2021, 2021
Short summary