Articles | Volume 18, issue 17
https://doi.org/10.5194/acp-18-13231-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-13231-2018
Research article
 | 
13 Sep 2018
Research article |  | 13 Sep 2018

The role of H2SO4-NH3 anion clusters in ion-induced aerosol nucleation mechanisms in the boreal forest

Chao Yan, Lubna Dada, Clémence Rose, Tuija Jokinen, Wei Nie, Siegfried Schobesberger, Heikki Junninen, Katrianne Lehtipalo, Nina Sarnela, Ulla Makkonen, Olga Garmash, Yonghong Wang, Qiaozhi Zha, Pauli Paasonen, Federico Bianchi, Mikko Sipilä, Mikael Ehn, Tuukka Petäjä, Veli-Matti Kerminen, Douglas R. Worsnop, and Markku Kulmala

Related authors

Opinion: A paradigm shift in investigating the general characteristics of atmospheric new particle formation using field observations
Markku Kulmala, Diego Aliaga, Santeri Tuovinen, Runlong Cai, Heikki Junninen, Chao Yan, Federico Bianchi, Yafang Cheng, Aijun Ding, Douglas R. Worsnop, Tuukka Petäjä, Katrianne Lehtipalo, Pauli Paasonen, and Veli-Matti Kerminen
Aerosol Research, 2, 49–58, https://doi.org/10.5194/ar-2-49-2024,https://doi.org/10.5194/ar-2-49-2024, 2024
Short summary
New particle formation induced by anthropogenic–biogenic interactions on the southeastern Tibetan Plateau
Shiyi Lai, Ximeng Qi, Xin Huang, Sijia Lou, Xuguang Chi, Liangduo Chen, Chong Liu, Yuliang Liu, Chao Yan, Mengmeng Li, Tengyu Liu, Wei Nie, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 24, 2535–2553, https://doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024, 2024
Short summary
Iodine oxoacids and their roles in sub-3 nm particle growth in polluted urban environments
Ying Zhang, Duzitian Li, Xu-Cheng He, Wei Nie, Chenjuan Deng, Runlong Cai, Yuliang Liu, Yishuo Guo, Chong Liu, Yiran Li, Liangduo Chen, Yuanyuan Li, Chenjie Hua, Tingyu Liu, Zongcheng Wang, Jiali Xie, Lei Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Ximeng Qi, Xuguang Chi, Pauli Paasonen, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Aijun Ding, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 24, 1873–1893, https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024, 2024
Short summary
Concentration and source changes of HONO during the COVID-19 lockdown in Beijing
Yusheng Zhang, Feixue Zheng, Zemin Feng, Chaofan Lian, Weigang Wang, Xiaolong Fan, Wei Ma, Zhuohui Lin, Chang Li, Gen Zhang, Chao Yan, Ying Zhang, Veli-Matti Kerminen, Federico Bianch, Tuukka Petäjä, Juha Kangasluoma, Markku Kulmala, and Yongchun Liu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-3139,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-3139, 2024
Short summary
Opinion: The strength of long-term comprehensive observations to meet multiple grand challenges in different environments and in the atmosphere
Markku Kulmala, Anna Lintunen, Hanna Lappalainen, Annele Virtanen, Chao Yan, Ekaterina Ezhova, Tuomo Nieminen, Ilona Riipinen, Risto Makkonen, Johanna Tamminen, Anu-Maija Sundström, Antti Arola, Armin Hansel, Kari Lehtinen, Timo Vesala, Tuukka Petäjä, Jaana Bäck, Tom Kokkonen, and Veli-Matti Kerminen
Atmos. Chem. Phys., 23, 14949–14971, https://doi.org/10.5194/acp-23-14949-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14949-2023, 2023
Short summary