Articles | Volume 20, issue 12
Atmos. Chem. Phys., 20, 7595–7615, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020

Special issue: Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under...

Atmos. Chem. Phys., 20, 7595–7615, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020
Research article
01 Jul 2020
Research article | 01 Jul 2020

Characterization of submicron particles by time-of-flight aerosol chemical speciation monitor (ToF-ACSM) during wintertime: aerosol composition, sources, and chemical processes in Guangzhou, China

Junchen Guo et al.

Related authors

Coarse particulate matter air quality in East Asia: implications for fine particulate nitrate
Shixian Zhai, Daniel J. Jacob, Drew C. Pendergrass, Nadia K. Colombi, Viral Shah, Laura Hyesung Yang, Qiang Zhang, Shuxiao Wang, Hwajin Kim, Yele Sun, Jin-Soo Choi, Jin-Soo Park, Gan Luo, Fangqun Yu, Jung-Hun Woo, Younha Kim, Jack E. Dibb, Taehyoung Lee, Jin-Seok Han, Bruce E. Anderson, Ke Li, and Hong Liao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1485,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1485, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Effects of long-range transport of air pollutants on nitrogenous organic matters in mountain background region of Southeast China: Sources and influencing factors identified by observation and modal calculation
Yanqin Ren, Gehui Wang, Jie Wei, Jun Tao, Zhisheng Zhang, and Hong Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-757,https://doi.org/10.5194/acp-2022-757, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 611–636, https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023, 2023
Short summary
Vertical distribution of black carbon and its mixing state in urban boundary layer in summer
Hang Liu, Xiaole Pan, Shandong Lei, Yuting Zhang, Aodong Du, Weijie Yao, Tao Wang, Jinyuan Xin, Jie Li, Yele Sun, Junji Cao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-736,https://doi.org/10.5194/acp-2022-736, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
The Important Contribution of Secondary Formation and Biomass Burning to Oxidized Organic Nitrogen (OON) in a Polluted Urban Area: Insights from In Situ FIGAERO-CIMS Measurements
Yiyu Cai, Chenshuo Ye, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Song, Yuwen Peng, Shan Huang, Jipeng Qi, Sihang Wang, Chaomin Wang, Caihong Wu, Zelong Wang, Baolin Wang, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Sasho Gligorovski, Bin Yuan, Min Shao, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2023-8,https://doi.org/10.5194/acp-2023-8, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary