Articles | Volume 20, issue 1
Atmos. Chem. Phys., 20, 181–202, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020

Special issue: Regional assessment of air pollution and climate change over...

Atmos. Chem. Phys., 20, 181–202, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020
Research article
06 Jan 2020
Research article | 06 Jan 2020

Evaluation and uncertainty investigation of the NO2, CO and NH3 modeling over China under the framework of MICS-Asia III

Lei Kong et al.

Related authors

Unbalanced emission reductions of different species and sectors in China during COVID-19 lockdown derived by multi-species surface observation assimilation
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Meng Gao, Huangjian Wu, Miaomiao Lu, Qian Wu, Shuyuan Huang, Wenxuan Sui, Jie Li, Xiaole Pan, Lin Wu, Hajime Akimoto, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-729,https://doi.org/10.5194/acp-2022-729, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
An aerosol vertical data assimilation system (NAQPMS-PDAF v1.0): development and application
Haibo Wang, Ting Yang, Zifa Wang, Jianjun Li, Wenxuan Chai, Guigang Tang, Lei Kong, and Xueshun Chen
Geosci. Model Dev., 15, 3555–3585, https://doi.org/10.5194/gmd-15-3555-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-3555-2022, 2022
Short summary
A quantitative decoupling analysis (QDA v1.0) method for the assessment of meteorological, emission and chemical contributions to fine particulate pollution
Junhua Wang, Baozhu Ge, Xueshun Chen, Jie Li, Keding Lu, Yayuan Dong, Lei Kong, Zifa Wang, and Yuanhang Zhang
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2021-259,https://doi.org/10.5194/gmd-2021-259, 2021
Revised manuscript not accepted
Short summary
A 6-year-long (2013–2018) high-resolution air quality reanalysis dataset in China based on the assimilation of surface observations from CNEMC
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Jianjun Li, Huangjian Wu, Qizhong Wu, Huansheng Chen, Lili Zhu, Wei Wang, Bing Liu, Qian Wang, Duohong Chen, Yuepeng Pan, Tao Song, Fei Li, Haitao Zheng, Guanglin Jia, Miaomiao Lu, Lin Wu, and Gregory R. Carmichael
Earth Syst. Sci. Data, 13, 529–570, https://doi.org/10.5194/essd-13-529-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-529-2021, 2021
Short summary
Model evaluation and intercomparison of surface-level ozone and relevant species in East Asia in the context of MICS-Asia Phase III – Part 1: Overview
Jie Li, Tatsuya Nagashima, Lei Kong, Baozhu Ge, Kazuyo Yamaji, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Qi Fan, Syuichi Itahashi, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Meigen Zhang, Zhining Tao, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meng Li, Jung-Hun Woo, Jun-ichi Kurokawa, Zhe Wang, Qizhong Wu, Hajime Akimoto, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 12993–13015, https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019, 2019
Short summary