Articles | Volume 17, issue 2
https://doi.org/10.5194/acp-17-1259-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-1259-2017
Research article
 | 
27 Jan 2017
Research article |  | 27 Jan 2017

Direct observations of organic aerosols in common wintertime hazes in North China: insights into direct emissions from Chinese residential stoves

Shurui Chen, Liang Xu, Yinxiao Zhang, Bing Chen, Xinfeng Wang, Xiaoye Zhang, Mei Zheng, Jianmin Chen, Wenxing Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Weijun Li

Related authors

Modeling of PAHs From Global to Regional Scales: Model Development and Investigation of Health Risks from 2013 to 2018 in China
Zichen Wu, Xueshun Chen, Zifa Wang, Huansheng Chen, Zhe Wang, Qing Mu, Lin Wu, Wending Wang, Xiao Tang, Jie Li, Ying Li, Qizhong Wu, Yang Wang, Zhiyin Zou, and Zijian Jiang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1437,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1437, 2024
Short summary
Exometabolomic exploration of culturable airborne microorganisms from an urban atmosphere
Rui Jin, Wei Hu, Peimin Duan, Ming Sheng, Dandan Liu, Ziye Huang, Mutong Niu, Libin Wu, Junjun Deng, and Pingqing Fu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1880,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1880, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Investigating the contribution of grown new particles to cloud condensation nuclei with largely varying preexisting particles – Part 2: Modeling chemical drivers and 3-D new particle formation occurrence
Ming Chu, Xing Wei, Shangfei Hai, Yang Gao, Huiwang Gao, Yujiao Zhu, Biwu Chu, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, and Xiaohong Yao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6769–6786, https://doi.org/10.5194/acp-24-6769-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6769-2024, 2024
Short summary
AI-NAOS: An AI-Based Nonspherical Aerosol Optical Scheme for Chemical Weather Model GRAPES_Meso5.1/CUACE
Xuan Wang, Lei Bi, Hong Wang, Yaqiang Wang, Wei Han, Xueshun Shen, and Xiaoye Zhang
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2024-51,https://doi.org/10.5194/gmd-2024-51, 2024
Preprint under review for GMD
Short summary