Articles | Volume 18, issue 10
https://doi.org/10.5194/acp-18-7489-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-7489-2018
Research article
 | 
30 May 2018
Research article |  | 30 May 2018

Impacts of biogenic and anthropogenic emissions on summertime ozone formation in the Guanzhong Basin, China

Nan Li, Qingyang He, Jim Greenberg, Alex Guenther, Jingyi Li, Junji Cao, Jun Wang, Hong Liao, Qiyuan Wang, and Qiang Zhang

Related authors

Estimation of secondary PM2.5 in China and the United States using a multi-tracer approach
Haoran Zhang, Nan Li, Keqin Tang, Hong Liao, Chong Shi, Cheng Huang, Hongli Wang, Song Guo, Min Hu, Xinlei Ge, Mindong Chen, Zhenxin Liu, Huan Yu, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 22, 5495–5514, https://doi.org/10.5194/acp-22-5495-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5495-2022, 2022
Short summary
Assessing the formation and evolution mechanisms of severe haze pollution in the Beijing–Tianjin–Hebei region using process analysis
Lei Chen, Jia Zhu, Hong Liao, Yi Gao, Yulu Qiu, Meigen Zhang, Zirui Liu, Nan Li, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 10845–10864, https://doi.org/10.5194/acp-19-10845-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10845-2019, 2019
Short summary
Impacts of short-term mitigation measures on PM2.5 and radiative effects: a case study at a regional background site near Beijing, China
Qiyuan Wang, Suixin Liu, Nan Li, Wenting Dai, Yunfei Wu, Jie Tian, Yaqing Zhou, Meng Wang, Steven Sai Hang Ho, Yang Chen, Renjian Zhang, Shuyu Zhao, Chongshu Zhu, Yongming Han, Xuexi Tie, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 19, 1881–1899, https://doi.org/10.5194/acp-19-1881-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1881-2019, 2019