Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
ACP | Articles | Volume 19, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 19, 12631–12686, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-12631-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.
Atmos. Chem. Phys., 19, 12631–12686, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-12631-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Review article 10 Oct 2019

Review article | 10 Oct 2019

A review of experimental techniques for aerosol hygroscopicity studies

Mingjin Tang et al.

Related authors

Tropospheric aerosol hygroscopicity measurements in China
Chao Peng, Yu Wang, Zhijun Wu, Lanxiadi Chen, Ru-Jin Huang, Weigang Wang, Zhe Wang, Weiwei Hu, Guohua Zhang, Maofa Ge, Min Hu, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-386,https://doi.org/10.5194/acp-2020-386, 2020
Revised manuscript accepted for ACP
On mineral dust aerosol hygroscopicity
Lanxiadi Chen, Chao Peng, Athanasios Nenes, Wenjun Gu, Hanjing Fu, Xing Jian, Huanhuan Zhang, Guohua Zhang, Jianxi Zhu, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-442,https://doi.org/10.5194/acp-2020-442, 2020
Revised manuscript accepted for ACP
Short summary
High secondary formation of nitrogen-containing organics (NOCs) and its possible link to oxidized organics and ammonium
Guohua Zhang, Xiufeng Lian, Yuzhen Fu, Qinhao Lin, Lei Li, Wei Song, Zhanyong Wang, Mingjin Tang, Duohong Chen, Xinhui Bi, Xinming Wang, and Guoying Sheng
Atmos. Chem. Phys., 20, 1469–1481, https://doi.org/10.5194/acp-20-1469-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1469-2020, 2020
Short summary
Enhanced heterogeneous uptake of sulfur dioxide on mineral particles through modification of iron speciation during simulated cloud processing
Zhenzhen Wang, Tao Wang, Hongbo Fu, Liwu Zhang, Mingjin Tang, Christian George, Vicki H. Grassian, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 19, 12569–12585, https://doi.org/10.5194/acp-19-12569-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12569-2019, 2019
Short summary
Particulate organic nitrates in eastern China: variation characteristics and effects of anthropogenic activities
Jun Zhang, Xinfeng Wang, Rui Li, Shuwei Dong, Yingnan Zhang, Penggang Zheng, Min Li, Tianshu Chen, Yuhong Liu, Likun Xue, Wei Nie, Aijun Ding, Mingjin Tang, Xuehua Zhou, Lin Du, Qingzhu Zhang, and Wenxing Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-757,https://doi.org/10.5194/acp-2019-757, 2019
Preprint withdrawn
Short summary