Articles | Volume 13, issue 21
https://doi.org/10.5194/acp-13-11157-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-11157-2013
Research article
 | 
15 Nov 2013
Research article |  | 15 Nov 2013

The simulations of sulfuric acid concentration and new particle formation in an urban atmosphere in China

Z. B. Wang, M. Hu, D. Mogensen, D. L. Yue, J. Zheng, R. Y. Zhang, Y. Liu, B. Yuan, X. Li, M. Shao, L. Zhou, Z. J. Wu, A. Wiedensohler, and M. Boy

Related authors

Technical note: Characterization of a single-beam gradient force aerosol optical tweezer for droplet trapping, phase transition monitoring, and morphology studies
Xiangyu Pei, Yikan Meng, Yueling Chen, Huichao Liu, Yao Song, Zhengning Xu, Fei Zhang, Thomas C. Preston, and Zhibin Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 5235–5246, https://doi.org/10.5194/acp-24-5235-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5235-2024, 2024
Short summary
Characterization of the planar differential mobility analyzer (DMA P5): resolving power, transmission efficiency and its application to atmospheric relevant cluster measurements
Zhengning Xu, Jian Gao, Zhuanghao Xu, Michel Attoui, Xiangyu Pei, Mario Amo-González, Kewei Zhang, and Zhibin Wang
Atmos. Meas. Tech., 16, 5995–6006, https://doi.org/10.5194/amt-16-5995-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-5995-2023, 2023
Short summary
Influence of acidity on liquid–liquid phase transitions of mixed secondary organic aerosol (SOA) proxy–inorganic aerosol droplets
Yueling Chen, Xiangyu Pei, Huichao Liu, Yikan Meng, Zhengning Xu, Fei Zhang, Chun Xiong, Thomas C. Preston, and Zhibin Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 10255–10265, https://doi.org/10.5194/acp-23-10255-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10255-2023, 2023
Short summary
Direct observation for relative-humidity-dependent mixing states of submicron particles containing organic surfactants and inorganic salts
Chun Xiong, Binyu Kuang, Fei Zhang, Xiangyu Pei, Zhengning Xu, and Zhibin Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 8979–8991, https://doi.org/10.5194/acp-23-8979-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8979-2023, 2023
Short summary
Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of the North China Plain – influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 23, 5699–5713, https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023, 2023
Short summary