Articles | Volume 19, issue 8
https://doi.org/10.5194/acp-19-5605-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-5605-2019
Research article
 | 
30 Apr 2019
Research article |  | 30 Apr 2019

High efficiency of livestock ammonia emission controls in alleviating particulate nitrate during a severe winter haze episode in northern China

Zhenying Xu, Mingxu Liu, Minsi Zhang, Yu Song, Shuxiao Wang, Lin Zhang, Tingting Xu, Tiantian Wang, Caiqing Yan, Tian Zhou, Yele Sun, Yuepeng Pan, Min Hu, Mei Zheng, and Tong Zhu

Related authors

Why is the Indo-Gangetic Plain the region with the largest NH3 column in the globe during pre-monsoon and monsoon seasons?
Tiantian Wang, Yu Song, Zhenying Xu, Mingxu Liu, Tingting Xu, Wenling Liao, Lifei Yin, Xuhui Cai, Ling Kang, Hongsheng Zhang, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 20, 8727–8736, https://doi.org/10.5194/acp-20-8727-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-8727-2020, 2020
Short summary
Estimation of biogenic volatile organic compound (BVOC) emissions in China using WRF–CLM–MEGAN coupled model
Lifei Yin, Zhenying Xu, Mingxu Liu, Tingting Xu, Tiantian Wang, Wenling Liao, Mengmeng Li, Xuhui Cai, Ling Kang, Hongsheng Zhang, and Yu Song
Biogeosciences Discuss., https://doi.org/10.5194/bg-2019-458,https://doi.org/10.5194/bg-2019-458, 2020
Manuscript not accepted for further review
Short summary