Articles | Volume 18, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-18-14681-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-14681-2018
Research article
 | 
12 Oct 2018
Research article |  | 12 Oct 2018

Cloud scavenging of anthropogenic refractory particles at a mountain site in North China

Lei Liu, Jian Zhang, Liang Xu, Qi Yuan, Dao Huang, Jianmin Chen, Zongbo Shi, Yele Sun, Pingqing Fu, Zifa Wang, Daizhou Zhang, and Weijun Li

Related authors

Sources and processes of iron aerosols in a megacity in Eastern China
Yanhong Zhu, Weijun Li, Yue Wang, Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Jingsha Xu, Jinhui Shi, Longyi Shao, Pingqing Fu, Daizhou Zhang, and Zongbo Shi
Atmos. Chem. Phys., 22, 2191–2202, https://doi.org/10.5194/acp-22-2191-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2191-2022, 2022
Short summary
Long-range transport of anthropogenic air pollutants into the marine air: insight into fine particle transport and chloride depletion on sea salts
Liang Xu, Xiaohuan Liu, Huiwang Gao, Xiaohong Yao, Daizhou Zhang, Lei Bi, Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Qi Yuan, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 17715–17726, https://doi.org/10.5194/acp-21-17715-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-17715-2021, 2021
Short summary
Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes
Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Liang Xu, Qi Yuan, Dantong Liu, Yele Sun, Pingqing Fu, Zongbo Shi, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021, 2021
Short summary
Tracing the evolution of morphology and mixing state of soot particles along with the movement of an Asian dust storm
Liang Xu, Satoshi Fukushima, Sophie Sobanska, Kotaro Murata, Ayumi Naganuma, Lei Liu, Yuanyuan Wang, Hongya Niu, Zongbo Shi, Tomoko Kojima, Daizhou Zhang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 14321–14332, https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020, 2020
Short summary
Exploring wintertime regional haze in northeast China: role of coal and biomass burning
Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Qiuhan Lin, Hujia Zhao, Zhibin Wang, Song Guo, Min Hu, Dantong Liu, Zongbo Shi, Dao Huang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 5355–5372, https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020, 2020
Short summary