Articles | Volume 20, issue 2
https://doi.org/10.5194/acp-20-865-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-865-2020
Research article
 | 
23 Jan 2020
Research article |  | 23 Jan 2020

Distinct diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity and its relationship with oxygenated organic aerosol

Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Pusheng Zhao, Yafang Cheng, Gang Zhao, Jiangchuan Tao, Nan Ma, Hang Su, Yanyan Zhang, Jiayin Sun, Peng Cheng, Wenda Yang, Shaobin Zhang, Cheng Wu, Yele Sun, and Chunsheng Zhao

Related authors

Hygroscopic Growth and Activation Changed Submicron Aerosol Composition and Properties in North China Plain
Weiqi Xu, Ye Kuang, Wanyun Xu, Zhiqiang Zhang, Biao Luo, Xiaoyi Zhang, Jiangchuang Tao, Hongqin Qiao, Li Liu, and Yele Sun
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-998,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-998, 2024
Short summary
Measurement report: Secondary organic aerosols at a forested mountain site in southeastern China
Zijun Zhang, Weiqi Xu, Yi Zhang, Wei Zhou, Xiangyu Xu, Aodong Du, Yinzhou Zhang, Hongqin Qiao, Ye Kuang, Xiaole Pan, Zifa Wang, Xueling Cheng, Lanzhong Liu, Qingyang Fu, Douglas R. Worsnop, Jie Li, and Yele Sun
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2684,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2684, 2023
Short summary
Prominent role of organics in aerosol liquid water content over the south-eastern Atlantic during biomass burning season
Lu Zhang, Michal Segal-Rozenhaimer, Haochi Che, Caroline Dang, Junying Sun, Ye Kuang, and Paola Formenti
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2319,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2319, 2023
Short summary
Aerosol hygroscopicity over the South-East Atlantic Ocean during the biomass burning season: Part I – From the perspective of scattering enhancement
Lu Zhang, Michal Segal-Rozenhaimer, Haochi Che, Caroline Dang, Junying Sun, Ye Kuang, Paola Formenti, and Steven Howell
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2199,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2199, 2023
Short summary
Black carbon content of traffic emissions significantly impacts black carbon mass size distributions and mixing states
Fei Li, Biao Luo, Miaomiao Zhai, Li Liu, Gang Zhao, Hanbing Xu, Tao Deng, Xuejiao Deng, Haobo Tan, Ye Kuang, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 23, 6545–6558, https://doi.org/10.5194/acp-23-6545-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6545-2023, 2023
Short summary