Articles | Volume 22, issue 24
https://doi.org/10.5194/acp-22-15943-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-15943-2022
Research article
 | 
19 Dec 2022
Research article |  | 19 Dec 2022

Aerosol activation characteristics and prediction at the central European ACTRIS research station of Melpitz, Germany

Yuan Wang, Silvia Henning, Laurent Poulain, Chunsong Lu, Frank Stratmann, Yuying Wang, Shengjie Niu, Mira L. Pöhlker, Hartmut Herrmann, and Alfred Wiedensohler

Related authors

Self-enhanced aerosol–fog interactions in two successive radiation fog events in the Yangtze River Delta, China: A simulation study
Naifu Shao, Chunsong Lu, Xingcan Jia, Yuan Wang, Yubin Li, Yan Yin, Bin Zhu, Tianliang Zhao, Duanyang Liu, Shengjie Niu, Shuxiang Fan, Shuqi Yan, and Jingjing Lv
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-833,https://doi.org/10.5194/acp-2022-833, 2023
Revised manuscript under review for ACP
Short summary