Articles | Volume 21, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 21, 8455–8478, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 8455–8478, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021

Research article 03 Jun 2021

Research article | 03 Jun 2021

Chemical characterization of oxygenated organic compounds in the gas phase and particle phase using iodide CIMS with FIGAERO in urban air

Chenshuo Ye et al.

Related authors

Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary
Measurements of higher alkanes using NO+ chemical ionization in PTR-ToF-MS: important contributions of higher alkanes to secondary organic aerosols in China
Chaomin Wang, Bin Yuan, Caihong Wu, Sihang Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Zelong Wang, Weiwei Hu, Wei Chen, Chenshuo Ye, Wenjie Wang, Yele Sun, Chen Wang, Shan Huang, Wei Song, Xinming Wang, Suxia Yang, Shenyang Zhang, Wanyun Xu, Nan Ma, Zhanyi Zhang, Bin Jiang, Hang Su, Yafang Cheng, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14123–14138, https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Atmospheric gaseous hydrochloric and hydrobromic acid in urban Beijing, China: detection, source identification and potential atmospheric impacts
Xiaolong Fan, Jing Cai, Chao Yan, Jian Zhao, Yishuo Guo, Chang Li, Kaspar R. Dällenbach, Feixue Zheng, Zhuohui Lin, Biwu Chu, Yonghong Wang, Lubna Dada, Qiaozhi Zha, Wei Du, Jenni Kontkanen, Theo Kurtén, Siddhart Iyer, Joni T. Kujansuu, Tuukka Petäjä, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Yee Jun Tham, Lei Yao, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 11437–11452, https://doi.org/10.5194/acp-21-11437-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11437-2021, 2021
Short summary
Impact of stratospheric air and surface emissions on tropospheric nitrous oxide during ATom
Yenny Gonzalez, Róisín Commane, Ethan Manninen, Bruce C. Daube, Luke D. Schiferl, J. Barry McManus, Kathryn McKain, Eric J. Hintsa, James W. Elkins, Stephen A. Montzka, Colm Sweeney, Fred Moore, Jose L. Jimenez, Pedro Campuzano Jost, Thomas B. Ryerson, Ilann Bourgeois, Jeff Peischl, Chelsea R. Thompson, Eric Ray, Paul O. Wennberg, John Crounse, Michelle Kim, Hannah M. Allen, Paul A. Newman, Britton B. Stephens, Eric C. Apel, Rebecca S. Hornbrook, Benjamin A. Nault, Eric Morgan, and Steven C. Wofsy
Atmos. Chem. Phys., 21, 11113–11132, https://doi.org/10.5194/acp-21-11113-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11113-2021, 2021
Short summary
Spectrometric measurements of atmospheric propane (C3H8)
Geoffrey C. Toon, Jean-Francois L. Blavier, Keeyoon Sung, and Katelyn Yu
Atmos. Chem. Phys., 21, 10727–10743, https://doi.org/10.5194/acp-21-10727-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10727-2021, 2021
Short summary
Air–sea exchange of acetone, acetaldehyde, DMS and isoprene at a UK coastal site
Daniel P. Phillips, Frances E. Hopkins, Thomas G. Bell, Peter S. Liss, Philip D. Nightingale, Claire E. Reeves, Charel Wohl, and Mingxi Yang
Atmos. Chem. Phys., 21, 10111–10132, https://doi.org/10.5194/acp-21-10111-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10111-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel
Hua Fang, Xiaoqing Huang, Yanli Zhang, Chenglei Pei, Zuzhao Huang, Yujun Wang, Yanning Chen, Jianhong Yan, Jianqiang Zeng, Shaoxuan Xiao, Shilu Luo, Sheng Li, Jun Wang, Ming Zhu, Xuewei Fu, Zhenfeng Wu, Runqi Zhang, Wei Song, Guohua Zhang, Weiwei Hu, Mingjin Tang, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 10005–10013, https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021, 2021
Short summary