Articles | Volume 21, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 21, 8455–8478, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 8455–8478, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021

Research article 03 Jun 2021

Research article | 03 Jun 2021

Chemical characterization of oxygenated organic compounds in the gas phase and particle phase using iodide CIMS with FIGAERO in urban air

Chenshuo Ye et al.

Related authors

The formation and mitigation of nitrate pollution: Comparison between urban and suburban environments
Suxia Yang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Shan Huang, Wei Chen, Weiwei Hu, Chenglei Pei, Jun Zhou, David Parrish, Wenjie Wang, Xianjun He, Chunlei Cheng, Xiaobing Li, Xiaoyun Yang, Yu Song, Haichao Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Chaomin Wang, Zelong Wang, Tiange Li, E Zheng, Sihang Wang, Caihong Wu, Mingfu Cai, Chenshuo Ye, Wei Song, Peng Cheng, Duohong Chen, Xinming Wang, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-730,https://doi.org/10.5194/acp-2021-730, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary
Measurements of higher alkanes using NO+ chemical ionization in PTR-ToF-MS: important contributions of higher alkanes to secondary organic aerosols in China
Chaomin Wang, Bin Yuan, Caihong Wu, Sihang Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Zelong Wang, Weiwei Hu, Wei Chen, Chenshuo Ye, Wenjie Wang, Yele Sun, Chen Wang, Shan Huang, Wei Song, Xinming Wang, Suxia Yang, Shenyang Zhang, Wanyun Xu, Nan Ma, Zhanyi Zhang, Bin Jiang, Hang Su, Yafang Cheng, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14123–14138, https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020, 2020
Short summary