Articles | Volume 16, issue 13
Atmos. Chem. Phys., 16, 8309–8329, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016

Special issue: Pan-Eurasian Experiment (PEEX)

Atmos. Chem. Phys., 16, 8309–8329, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016
Research article
11 Jul 2016
Research article | 11 Jul 2016

Primary and secondary aerosols in Beijing in winter: sources, variations and processes

Yele Sun et al.

Related authors

The chemical composition and mixing state of BC-containing particles and the implications on light absorption enhancement
Jiaxing Sun, Yele Sun, Conghui Xie, Weiqi Xu, Chun Chen, Zhe Wang, Lei Li, Xubing Du, Fugui Huang, Yan Li, Zhijie Li, Xiaole Pan, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 7619–7630, https://doi.org/10.5194/acp-22-7619-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7619-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 22, 6449–6470, https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022, 2022
Short summary
Sources and processes of water-soluble and water-insoluble organic aerosol in cold season in Beijing, China
Zhiqiang Zhang, Yele Sun, Chun Chen, Bo You, Aodong Du, Weiqi Xu, Yan Li, Zhijie Li, Lu Lei, Wei Zhou, Jiaxing Sun, Yanmei Qiu, Lianfang Wei, Pingqing Fu, and Zifa Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-247,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-247, 2022
Short summary
Measurement report: On the difference in aerosol hygroscopicity between high and low relative humidity conditions in the North China Plain
Jingnan Shi, Juan Hong, Nan Ma, Qingwei Luo, Yao He, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Shuang Han, Long Peng, Linhong Xie, Guangsheng Zhou, Wanyun Xu, Yele Sun, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 22, 4599–4613, https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022, 2022
Short summary
Impacts of condensable particulate matter on atmospheric organic aerosols and fine particulate matter (PM2.5) in China
Mengying Li, Shaocai Yu, Xue Chen, Zhen Li, Yibo Zhang, Zhe Song, Weiping Liu, Pengfei Li, Xiaoye Zhang, Meigen Zhang, Yele Sun, Zirui Liu, Caiping Sun, Jingkun Jiang, Shuxiao Wang, Benjamin Murphy, Kiran Alapaty, Rohit Mathur, Daniel Rosenfeld, and John Seinfeld
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-212,https://doi.org/10.5194/acp-2022-212, 2022
Revised manuscript under review for ACP
Short summary