Articles | Volume 20, issue 6
Atmos. Chem. Phys., 20, 3623–3644, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-3623-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 3623–3644, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-3623-2020
Research article
26 Mar 2020
Research article | 26 Mar 2020

Molecular markers of biomass burning and primary biological aerosols in urban Beijing: size distribution and seasonal variation

Shaofeng Xu et al.

Related authors

Measurement report: New insights into the mixing structures of black carbon on the eastern Tibetan Plateau: soot redistribution and fractal dimension enhancement by liquid‒liquid phase separation
Qi Yuan, Yuanyuan Wang, Yixin Chen, Siyao Yue, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Liang Xu, Wei Hu, Dantong Liu, Pingqing Fu, Huiwang Gao, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-831,https://doi.org/10.5194/acp-2022-831, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Coarse particulate matter air quality in East Asia: implications for fine particulate nitrate
Shixian Zhai, Daniel J. Jacob, Drew C. Pendergrass, Nadia K. Colombi, Viral Shah, Laura Hyesung Yang, Qiang Zhang, Shuxiao Wang, Hwajin Kim, Yele Sun, Jin-Soo Choi, Jin-Soo Park, Gan Luo, Fangqun Yu, Jung-Hun Woo, Younha Kim, Jack E. Dibb, Taehyoung Lee, Jin-Seok Han, Bruce E. Anderson, Ke Li, and Hong Liao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1485,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1485, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Measurement Report: Enhanced contribution of photooxidation to dicarboxylic acids in urban aerosols during the COVID-19 lockdown in Jinan, East China
Jingjing Meng, Yachen Wang, Yuanyuan Li, Tonglin Huang, Zhifei Wang, Yiqiu Wang, Min Chen, Zhanfang Hou, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-830,https://doi.org/10.5194/acp-2022-830, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Vertical distribution of black carbon and its mixing state in urban boundary layer in summer
Hang Liu, Xiaole Pan, Shandong Lei, Yuting Zhang, Aodong Du, Weijie Yao, Tao Wang, Jinyuan Xin, Jie Li, Yele Sun, Junji Cao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-736,https://doi.org/10.5194/acp-2022-736, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Strong particle production and condensational growth in the upper troposphere sustained by biogenic VOCs from the canopy of the Amazon Basin
Yunfan Liu, Hang Su, Siwen Wang, Chao Wei, Wei Tao, Mira L. Pöhlker, Christopher Pöhlker, Bruna A. Holanda, Ovid O. Krüger, Thorsten Hoffmann, Manfred Wendisch, Paulo Artaxo, Ulrich Pöschl, Meinrat O. Andreae, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 23, 251–272, https://doi.org/10.5194/acp-23-251-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-251-2023, 2023
Short summary