Articles | Volume 15, issue 6
https://doi.org/10.5194/acp-15-2969-2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-2969-2015
Research article
 | 
17 Mar 2015
Research article |  | 17 Mar 2015

Exploring the severe winter haze in Beijing: the impact of synoptic weather, regional transport and heterogeneous reactions

G. J. Zheng, F. K. Duan, H. Su, Y. L. Ma, Y. Cheng, B. Zheng, Q. Zhang, T. Huang, T. Kimoto, D. Chang, U. Pöschl, Y. F. Cheng, and K. B. He

Related authors

Reactive uptake coefficients for multiphase reactions determined by a dynamic chamber system
Guo Li, Hang Su, Meng Li, Uwe Kuhn, Guangjie Zheng, Lei Han, Fengxia Bao, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 15, 6433–6446, https://doi.org/10.5194/amt-15-6433-2022,https://doi.org/10.5194/amt-15-6433-2022, 2022
Short summary
Long-term trends and drivers of aerosol pH in eastern China
Min Zhou, Guangjie Zheng, Hongli Wang, Liping Qiao, Shuhui Zhu, DanDan Huang, Jingyu An, Shengrong Lou, Shikang Tao, Qian Wang, Rusha Yan, Yingge Ma, Changhong Chen, Yafang Cheng, Hang Su, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 22, 13833–13844, https://doi.org/10.5194/acp-22-13833-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-13833-2022, 2022
Short summary
Impact of non-ideality on reconstructing spatial and temporal variations in aerosol acidity with multiphase buffer theory
Guangjie Zheng, Hang Su, Siwen Wang, Andrea Pozzer, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 47–63, https://doi.org/10.5194/acp-22-47-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-47-2022, 2022
Short summary
Impact of dry intrusion events on the composition and mixing state of particles during the winter Aerosol and Cloud Experiment in the Eastern North Atlantic (ACE-ENA)
Jay M. Tomlin, Kevin A. Jankowski, Daniel P. Veghte, Swarup China, Peiwen Wang, Matthew Fraund, Johannes Weis, Guangjie Zheng, Yang Wang, Felipe Rivera-Adorno, Shira Raveh-Rubin, Daniel A. Knopf, Jian Wang, Mary K. Gilles, Ryan C. Moffet, and Alexander Laskin
Atmos. Chem. Phys., 21, 18123–18146, https://doi.org/10.5194/acp-21-18123-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-18123-2021, 2021
Short summary
Rapid measurement of RH-dependent aerosol hygroscopic growth using a humidity-controlled fast integrated mobility spectrometer (HFIMS)
Jiaoshi Zhang, Steven Spielman, Yang Wang, Guangjie Zheng, Xianda Gong, Susanne Hering, and Jian Wang
Atmos. Meas. Tech., 14, 5625–5635, https://doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021, 2021
Short summary