Articles | Volume 13, issue 20
https://doi.org/10.5194/acp-13-10545-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-10545-2013
Research article
 | 
31 Oct 2013
Research article |  | 31 Oct 2013

Intense atmospheric pollution modifies weather: a case of mixed biomass burning with fossil fuel combustion pollution in eastern China

A. J. Ding, C. B. Fu, X. Q. Yang, J. N. Sun, T. Petäjä, V.-M. Kerminen, T. Wang, Y. Xie, E. Herrmann, L. F. Zheng, W. Nie, Q. Liu, X. L. Wei, and M. Kulmala

Related authors

Diagnosing uncertainties in global biomass burning emission inventories and their impact on modeled air pollutants
Wenxuan Hua, Sijia Lou, Xin Huang, Lian Xue, Ke Ding, Zilin Wang, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 24, 6787–6807, https://doi.org/10.5194/acp-24-6787-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6787-2024, 2024
Short summary
Impacts of elevated anthropogenic emissions on physicochemical characteristics of BC-containing particles over the Tibetan Plateau
Jinbo Wang, Jiaping Wang, Yuxuan Zhang, Tengyu Liu, Xuguang Chi, Xin Huang, Dafeng Ge, Shiyi Lai, Caijun Zhu, Lei Wang, Qiaozhi Zha, Ximeng Qi, Wei Nie, Congbin Fu, and Aijun Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-879,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-879, 2024
Short summary
Opinion: A paradigm shift in investigating the general characteristics of atmospheric new particle formation using field observations
Markku Kulmala, Diego Aliaga, Santeri Tuovinen, Runlong Cai, Heikki Junninen, Chao Yan, Federico Bianchi, Yafang Cheng, Aijun Ding, Douglas R. Worsnop, Tuukka Petäjä, Katrianne Lehtipalo, Pauli Paasonen, and Veli-Matti Kerminen
Aerosol Research, 2, 49–58, https://doi.org/10.5194/ar-2-49-2024,https://doi.org/10.5194/ar-2-49-2024, 2024
Short summary
An observation-constrained estimation of brown carbon aerosol direct radiative effects
Yueyue Cheng, Chao Liu, Jiandong Wang, Jiaping Wang, Zhouyang Zhang, Li Chen, Dafeng Ge, Caijun Zhu, Jinbo Wang, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 24, 3065–3078, https://doi.org/10.5194/acp-24-3065-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3065-2024, 2024
Short summary
New particle formation induced by anthropogenic–biogenic interactions on the southeastern Tibetan Plateau
Shiyi Lai, Ximeng Qi, Xin Huang, Sijia Lou, Xuguang Chi, Liangduo Chen, Chong Liu, Yuliang Liu, Chao Yan, Mengmeng Li, Tengyu Liu, Wei Nie, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 24, 2535–2553, https://doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024, 2024
Short summary