Articles | Volume 17, issue 24
https://doi.org/10.5194/acp-17-14821-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-14821-2017
Research article
 | 
14 Dec 2017
Research article |  | 14 Dec 2017

Open burning of rice, corn and wheat straws: primary emissions, photochemical aging, and secondary organic aerosol formation

Zheng Fang, Wei Deng, Yanli Zhang, Xiang Ding, Mingjin Tang, Tengyu Liu, Qihou Hu, Ming Zhu, Zhaoyi Wang, Weiqiang Yang, Zhonghui Huang, Wei Song, Xinhui Bi, Jianmin Chen, Yele Sun, Christian George, and Xinming Wang

Related authors

Ozonolysis of α-phellandrene – Part 1: Gas- and particle-phase characterisation
Felix A. Mackenzie-Rae, Tengyu Liu, Wei Deng, Sandra M. Saunders, Zheng Fang, Yanli Zhang, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 17, 6583–6609, https://doi.org/10.5194/acp-17-6583-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-6583-2017, 2017
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Laboratory Studies | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Bulk and molecular-level composition of primary organic aerosol from wood, straw, cow dung, and plastic burning
Jun Zhang, Kun Li, Tiantian Wang, Erlend Gammelsæter, Rico K. Y. Cheung, Mihnea Surdu, Sophie Bogler, Deepika Bhattu, Dongyu S. Wang, Tianqu Cui, Lu Qi, Houssni Lamkaddam, Imad El Haddad, Jay G. Slowik, Andre S. H. Prevot, and David M. Bell
Atmos. Chem. Phys., 23, 14561–14576, https://doi.org/10.5194/acp-23-14561-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14561-2023, 2023
Short summary
Volatile oxidation products and secondary organosiloxane aerosol from D5 + OH at varying OH exposures
Hyun Gu Kang, Yanfang Chen, Yoojin Park, Thomas Berkemeier, and Hwajin Kim
Atmos. Chem. Phys., 23, 14307–14323, https://doi.org/10.5194/acp-23-14307-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14307-2023, 2023
Short summary
Molecular fingerprints and health risks of smoke from home-use incense burning
Kai Song, Rongzhi Tang, Jingshun Zhang, Zichao Wan, Yuan Zhang, Kun Hu, Yuanzheng Gong, Daqi Lv, Sihua Lu, Yu Tan, Ruifeng Zhang, Ang Li, Shuyuan Yan, Shichao Yan, Baoming Fan, Wenfei Zhu, Chak K. Chan, Maosheng Yao, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 23, 13585–13595, https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023, 2023
Short summary
High enrichment of heavy metals in fine particulate matter through dust aerosol generation
Qianqian Gao, Shengqiang Zhu, Kaili Zhou, Jinghao Zhai, Shaodong Chen, Qihuang Wang, Shurong Wang, Jin Han, Xiaohui Lu, Hong Chen, Liwu Zhang, Lin Wang, Zimeng Wang, Xin Yang, Qi Ying, Hongliang Zhang, Jianmin Chen, and Xiaofei Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 13049–13060, https://doi.org/10.5194/acp-23-13049-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13049-2023, 2023
Short summary
Production of ice-nucleating particles (INPs) by fast-growing phytoplankton
Daniel C. O. Thornton, Sarah D. Brooks, Elise K. Wilbourn, Jessica Mirrielees, Alyssa N. Alsante, Gerardo Gold-Bouchot, Andrew Whitesell, and Kiana McFadden
Atmos. Chem. Phys., 23, 12707–12729, https://doi.org/10.5194/acp-23-12707-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-12707-2023, 2023
Short summary