Articles | Volume 19, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 19, 2343–2359, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019

Special issue: Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under...

Atmos. Chem. Phys., 19, 2343–2359, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019

Research article 22 Feb 2019

Research article | 22 Feb 2019

Wintertime secondary organic aerosol formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH): contributions of HONO sources and heterogeneous reactions

Li Xing et al.

Related authors

Measurement report: quantifying source contribution of fossil fuels and biomass-burning black carbon aerosol in the southeastern margin of the Tibetan Plateau
Huikun Liu, Qiyuan Wang, Li Xing, Yong Zhang, Ting Zhang, Weikang Ran, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 21, 973–987, https://doi.org/10.5194/acp-21-973-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-973-2021, 2021
Short summary
Does afforestation deteriorate haze pollution in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China?
Xin Long, Naifang Bei, Jiarui Wu, Xia Li, Tian Feng, Li Xing, Shuyu Zhao, Junji Cao, Xuexi Tie, Zhisheng An, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 10869–10879, https://doi.org/10.5194/acp-18-10869-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10869-2018, 2018
Effect of ecological restoration programs on dust concentrations in the North China Plain: a case study
Xin Long, Xuexi Tie, Guohui Li, Junji Cao, Tian Feng, Shuyu Zhao, Li Xing, and Zhisheng An
Atmos. Chem. Phys., 18, 6353–6366, https://doi.org/10.5194/acp-18-6353-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6353-2018, 2018
Short summary
Impacts of meteorological uncertainties on the haze formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH) during wintertime: a case study
Naifang Bei, Jiarui Wu, Miriam Elser, Tian Feng, Junji Cao, Imad El-Haddad, Xia Li, Rujin Huang, Zhengqiang Li, Xin Long, Li Xing, Shuyu Zhao, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 14579–14591, https://doi.org/10.5194/acp-17-14579-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-14579-2017, 2017
Aerosol effects on the development of cumulus clouds over the Tibetan Plateau
Xu Zhou, Naifang Bei, Hongli Liu, Junji Cao, Li Xing, Wenfang Lei, Luisa T. Molina, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 7423–7434, https://doi.org/10.5194/acp-17-7423-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7423-2017, 2017

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Insights into seasonal variation of wet deposition over southeast Asia via precipitation adjustment from the findings of MICS-Asia III
Syuichi Itahashi, Baozhu Ge, Keiichi Sato, Zhe Wang, Junichi Kurokawa, Jiani Tan, Kan Huang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 8709–8734, https://doi.org/10.5194/acp-21-8709-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8709-2021, 2021
Short summary
Modeling the impact of COVID-19 on air quality in southern California: implications for future control policies
Zhe Jiang, Hongrong Shi, Bin Zhao, Yu Gu, Yifang Zhu, Kazuyuki Miyazaki, Xin Lu, Yuqiang Zhang, Kevin W. Bowman, Takashi Sekiya, and Kuo-Nan Liou
Atmos. Chem. Phys., 21, 8693–8708, https://doi.org/10.5194/acp-21-8693-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8693-2021, 2021
Short summary
Responses of Arctic black carbon and surface temperature to multi-region emission reductions: a Hemispheric Transport of Air Pollution Phase 2 (HTAP2) ensemble modeling study
Na Zhao, Xinyi Dong, Kan Huang, Joshua S. Fu, Marianne Tronstad Lund, Kengo Sudo, Daven Henze, Tom Kucsera, Yun Fat Lam, Mian Chin, and Simone Tilmes
Atmos. Chem. Phys., 21, 8637–8654, https://doi.org/10.5194/acp-21-8637-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8637-2021, 2021
Short summary
Analysis of secondary organic aerosol simulation bias in the Community Earth System Model (CESM2.1)
Yaman Liu, Xinyi Dong, Minghuai Wang, Louisa K. Emmons, Yawen Liu, Yuan Liang, Xiao Li, and Manish Shrivastava
Atmos. Chem. Phys., 21, 8003–8021, https://doi.org/10.5194/acp-21-8003-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8003-2021, 2021
Short summary
Future evolution of aerosols and implications for climate change in the Euro-Mediterranean region using the CNRM-ALADIN63 regional climate model
Thomas Drugé, Pierre Nabat, Marc Mallet, and Samuel Somot
Atmos. Chem. Phys., 21, 7639–7669, https://doi.org/10.5194/acp-21-7639-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7639-2021, 2021
Short summary