Articles | Volume 17, issue 3
https://doi.org/10.5194/acp-17-1759-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-1759-2017
Research article
 | 
06 Feb 2017
Research article |  | 06 Feb 2017

Anthropogenic influences on the physical state of submicron particulate matter over a tropical forest

Adam P. Bateman, Zhaoheng Gong, Tristan H. Harder, Suzane S. de Sá, Bingbing Wang, Paulo Castillo, Swarup China, Yingjun Liu, Rachel E. O'Brien, Brett B. Palm, Hung-Wei Shiu, Glauber G. Cirino, Ryan Thalman, Kouji Adachi, M. Lizabeth Alexander, Paulo Artaxo, Allan K. Bertram, Peter R. Buseck, Mary K. Gilles, Jose L. Jimenez, Alexander Laskin, Antonio O. Manzi, Arthur Sedlacek, Rodrigo A. F. Souza, Jian Wang, Rahul Zaveri, and Scot T. Martin

Related authors

Changing shapes and implied viscosities of suspended submicron particles
Y. Zhang, M. S. Sanchez, C. Douet, Y. Wang, A. P. Bateman, Z. Gong, M. Kuwata, L. Renbaum-Wolff, B. B. Sato, P. F. Liu, A. K. Bertram, F. M. Geiger, and S. T. Martin
Atmos. Chem. Phys., 15, 7819–7829, https://doi.org/10.5194/acp-15-7819-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-7819-2015, 2015
Short summary