Articles | Volume 19, issue 18
Atmos. Chem. Phys., 19, 11911–11937, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-11911-2019

Special issue: Regional assessment of air pollution and climate change over...

Atmos. Chem. Phys., 19, 11911–11937, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-11911-2019
Research article
25 Sep 2019
Research article | 25 Sep 2019

MICS-Asia III: multi-model comparison and evaluation of aerosol over East Asia

Lei Chen et al.

Related authors

Evaluation and uncertainty investigation of the NO2, CO and NH3 modeling over China under the framework of MICS-Asia III
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Syuichi Itahashi, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Lei Chen, Meigen Zhang, Zhining Tao, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Zhe Wang, Kengo Sudo, Yuesi Wang, Yuepeng Pan, Guiqian Tang, Meng Li, Qizhong Wu, Baozhu Ge, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 181–202, https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020, 2020
Short summary