Articles | Volume 21, issue 3
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021

Special issue: In-depth study of air pollution sources and processes within...

Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021

Research article 16 Feb 2021

Research article | 16 Feb 2021

Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes

Lei Liu et al.

Related authors

Long-range transport of anthropogenic air pollutants into the marine air: Insight into fine particle transport and chloride depletion on sea salts
Liang Xu, Xiaohuan Liu, Huiwang Gao, Xiaohong Yao, Daizhou Zhang, Lei Bi, Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Qi Yuan, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-623,https://doi.org/10.5194/acp-2021-623, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Tracing the evolution of morphology and mixing state of soot particles along with the movement of an Asian dust storm
Liang Xu, Satoshi Fukushima, Sophie Sobanska, Kotaro Murata, Ayumi Naganuma, Lei Liu, Yuanyuan Wang, Hongya Niu, Zongbo Shi, Tomoko Kojima, Daizhou Zhang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 14321–14332, https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020, 2020
Short summary
Exploring wintertime regional haze in northeast China: role of coal and biomass burning
Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Qiuhan Lin, Hujia Zhao, Zhibin Wang, Song Guo, Min Hu, Dantong Liu, Zongbo Shi, Dao Huang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 5355–5372, https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020, 2020
Short summary
Morphology, mixing state, and hygroscopicity of primary biological aerosol particles from a Chinese boreal forest
Weijun Li, Lei Liu, Qi Yuan, Liang Xu, Yanhong Zhu, Bingbing Wang, Hua Yu, Xiaokun Ding, Jian Zhang, Dao Huang, Dantong Liu, Wei Hu, Daizhou Zhang, Pingqing Fu, Maosheng Yao, Min Hu, Xiaoye Zhang, and Zongbo Shi
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-539,https://doi.org/10.5194/acp-2019-539, 2019
Preprint withdrawn
Short summary
Cloud scavenging of anthropogenic refractory particles at a mountain site in North China
Lei Liu, Jian Zhang, Liang Xu, Qi Yuan, Dao Huang, Jianmin Chen, Zongbo Shi, Yele Sun, Pingqing Fu, Zifa Wang, Daizhou Zhang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 14681–14693, https://doi.org/10.5194/acp-18-14681-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14681-2018, 2018
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Ammonium nitrate promotes sulfate formation through uptake kinetic regime
Yongchun Liu, Zemin Feng, Feixue Zheng, Xiaolei Bao, Pengfei Liu, Yanli Ge, Yan Zhao, Tao Jiang, Yunwen Liao, Yusheng Zhang, Xiaolong Fan, Chao Yan, Biwu Chu, Yonghong Wang, Wei Du, Jing Cai, Federico Bianchi, Tuukka Petäjä, Yujing Mu, Hong He, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 13269–13286, https://doi.org/10.5194/acp-21-13269-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13269-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Indirect evidence for the controlling influence of acidity on the speciation of iodine in Atlantic aerosols
Alex R. Baker and Chan Yodle
Atmos. Chem. Phys., 21, 13067–13076, https://doi.org/10.5194/acp-21-13067-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13067-2021, 2021
Short summary
Urban aerosol chemistry at a land–water transition site during summer – Part 1: Impact of agricultural and industrial ammonia emissions
Nicholas Balasus, Michael A. Battaglia Jr., Katherine Ball, Vanessa Caicedo, Ruben Delgado, Annmarie G. Carlton, and Christopher J. Hennigan
Atmos. Chem. Phys., 21, 13051–13065, https://doi.org/10.5194/acp-21-13051-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13051-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Source-specific light absorption by carbonaceous components in the complex aerosol matrix from yearly filter-based measurements
Vaios Moschos, Martin Gysel-Beer, Robin L. Modini, Joel C. Corbin, Dario Massabò, Camilla Costa, Silvia G. Danelli, Athanasia Vlachou, Kaspar R. Daellenbach, Sönke Szidat, Paolo Prati, André S. H. Prévôt, Urs Baltensperger, and Imad El Haddad
Atmos. Chem. Phys., 21, 12809–12833, https://doi.org/10.5194/acp-21-12809-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12809-2021, 2021
Short summary