Articles | Volume 18, issue 21
Atmos. Chem. Phys., 18, 15581–15600, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-15581-2018

Special issue: Global and regional assessment of intercontinental transport...

Atmos. Chem. Phys., 18, 15581–15600, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-15581-2018

Research article 30 Oct 2018

Research article | 30 Oct 2018

Long-range transport impacts on surface aerosol concentrations and the contributions to haze events in China: an HTAP2 multi-model study

Xinyi Dong et al.

Related authors

Responses of Arctic black carbon and surface temperature to multi-region emission reductions: a Hemispheric Transport of Air Pollution Phase 2 (HTAP2) ensemble modeling study
Na Zhao, Xinyi Dong, Kan Huang, Joshua S. Fu, Marianne Tronstad Lund, Kengo Sudo, Daven Henze, Tom Kucsera, Yun Fat Lam, Mian Chin, and Simone Tilmes
Atmos. Chem. Phys., 21, 8637–8654, https://doi.org/10.5194/acp-21-8637-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8637-2021, 2021
Short summary
Analysis of secondary organic aerosol simulation bias in the Community Earth System Model (CESM2.1)
Yaman Liu, Xinyi Dong, Minghuai Wang, Louisa K. Emmons, Yawen Liu, Yuan Liang, Xiao Li, and Manish Shrivastava
Atmos. Chem. Phys., 21, 8003–8021, https://doi.org/10.5194/acp-21-8003-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8003-2021, 2021
Short summary
Analysis of CO2 spatio-temporal variations in China using a weather–biosphere online coupled model
Xinyi Dong, Man Yue, Yujun Jiang, Xiao-Ming Hu, Qianli Ma, Jingjiao Pu, and Guangqiang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 21, 7217–7233, https://doi.org/10.5194/acp-21-7217-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7217-2021, 2021
Short summary
Why do models perform differently on particulate matter over East Asia? A multi-model intercomparison study for MICS-Asia III
Jiani Tan, Joshua S. Fu, Gregory R. Carmichael, Syuichi Itahashi, Zhining Tao, Kan Huang, Xinyi Dong, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Xuemei Wang, Yiming Liu, Hyo-Jung Lee, Chuan-Yao Lin, Baozhu Ge, Mizuo Kajino, Jia Zhu, Meigen Zhang, Hong Liao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 7393–7410, https://doi.org/10.5194/acp-20-7393-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-7393-2020, 2020
Short summary
Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) – Part 2: aerosol radiative effects and aerosol feedbacks
Meng Gao, Zhiwei Han, Zhining Tao, Jiawei Li, Jeong-Eon Kang, Kan Huang, Xinyi Dong, Bingliang Zhuang, Shu Li, Baozhu Ge, Qizhong Wu, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Joshua S. Fu, Tijian Wang, Mian Chin, Meng Li, Jung-Hun Woo, Qiang Zhang, Yafang Cheng, Zifa Wang, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 1147–1161, https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020, 2020
Short summary