Articles | Volume 20, issue 1
https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020
Research article
 | 
03 Jan 2020
Research article |  | 03 Jan 2020

Large contributions of biogenic and anthropogenic sources to fine organic aerosols in Tianjin, North China

Yanbing Fan, Cong-Qiang Liu, Linjie Li, Lujie Ren, Hong Ren, Zhimin Zhang, Qinkai Li, Shuang Wang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Shujun Zhong, Yue Zhao, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaodong Li, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, Zongbo Shi, and Pingqing Fu

Related authors

Measurement Report: Investigation on the sources and formation processes of dicarboxylic acids and related species in urban aerosols before and during the COVID-19 lockdown in Jinan, East China
Jingjing Meng, Yachen Wang, Yuanyuan Li, Tonglin Huang, Zhifei Wang, Yiqiu Wang, Min Chen, Zhanfang Hou, Houhua Zhou, Keding Lu, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 14481–14503, https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023, 2023
Short summary
Mixing state and effective density of aerosol particles during the Beijing 2022 Olympic Winter Games
Aodong Du, Jiaxing Sun, Hang Liu, Weiqi Xu, Wei Zhou, Yuting Zhang, Lei Li, Xubing Du, Yan Li, Xiaole Pan, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 23, 13597–13611, https://doi.org/10.5194/acp-23-13597-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13597-2023, 2023
Short summary
The impact multi-decadal of changes in VOCs speciation on urban ozone chemistry: A case study in Birmingham, United Kingdom
Jianghao Li, Alastair C. Lewis, Jim R. Hopkins, Stephen J. Andrews, Tim Murrells, Neil Passant, Ben Richmond, Siqi Hou, William Bloss, Roy Harrison, and Zongbo Shi
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2294,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2294, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Seasonal characteristics of emission, distribution, and radiative effect of marine organic aerosols over the western Pacific Ocean: an investigation with a coupled regional climate-aerosol model
Jiawei Li, Zhiwei Han, Pingqing Fu, and Xiaohong Yao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1916,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1916, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
A two-way coupled regional urban–street network air quality model system for Beijing, China
Tao Wang, Hang Liu, Jie Li, Shuai Wang, Youngseob Kim, Yele Sun, Wenyi Yang, Huiyun Du, Zhe Wang, and Zifa Wang
Geosci. Model Dev., 16, 5585–5599, https://doi.org/10.5194/gmd-16-5585-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-5585-2023, 2023
Short summary