Articles | Volume 20, issue 1
https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020
Research article
 | 
03 Jan 2020
Research article |  | 03 Jan 2020

Large contributions of biogenic and anthropogenic sources to fine organic aerosols in Tianjin, North China

Yanbing Fan, Cong-Qiang Liu, Linjie Li, Lujie Ren, Hong Ren, Zhimin Zhang, Qinkai Li, Shuang Wang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Shujun Zhong, Yue Zhao, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaodong Li, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, Zongbo Shi, and Pingqing Fu

Related authors

Modeling of PAHs From Global to Regional Scales: Model Development and Investigation of Health Risks from 2013 to 2018 in China
Zichen Wu, Xueshun Chen, Zifa Wang, Huansheng Chen, Zhe Wang, Qing Mu, Lin Wu, Wending Wang, Xiao Tang, Jie Li, Ying Li, Qizhong Wu, Yang Wang, Zhiyin Zou, and Zijian Jiang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1437,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1437, 2024
Short summary
Technical note: Refining δ15N isotopic fingerprints of local NOx for accurate source identification of nitrate in PM2.5
Hao Xiao, Qinkai Li, Shiyuan Ding, Wenjing Dai, Gaoyang Cui, and Xiaodong Li
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1621,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1621, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Exometabolomic exploration of culturable airborne microorganisms from an urban atmosphere
Rui Jin, Wei Hu, Peimin Duan, Ming Sheng, Dandan Liu, Ziye Huang, Mutong Niu, Libin Wu, Junjun Deng, and Pingqing Fu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1880,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1880, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Investigating the contribution of grown new particles to cloud condensation nuclei with largely varying preexisting particles – Part 2: Modeling chemical drivers and 3-D new particle formation occurrence
Ming Chu, Xing Wei, Shangfei Hai, Yang Gao, Huiwang Gao, Yujiao Zhu, Biwu Chu, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, and Xiaohong Yao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6769–6786, https://doi.org/10.5194/acp-24-6769-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6769-2024, 2024
Short summary
Solubility characteristics of soil humic substances as a function of pH
Xuemei Yang, Jie Zhang, Khan M. G. Mostofa, Mohammad Mohinuzzaman, H. Henry Teng, Nicola Senesi, Giorgio S. Senesi, Jie Yuan, Yu Liu, Si-Liang Li, Xiaodong Li, Baoli Wang, and Cong-Qiang Liu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2994,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2994, 2024
Short summary