Articles | Volume 18, issue 2
Atmos. Chem. Phys., 18, 1395–1417, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 18, 1395–1417, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018
Research article
01 Feb 2018
Research article | 01 Feb 2018

Emission or atmospheric processes? An attempt to attribute the source of large bias of aerosols in eastern China simulated by global climate models

Tianyi Fan et al.

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Impacts of organic aerosols and its oxidation level on CCN activity from measurement at a suburban site in China
Fang Zhang, Zhanqing Li, Yanan Li, Yele Sun, Zhenzhu Wang, Ping Li, Li Sun, Pucai Wang, Maureen Cribb, Chuanfeng Zhao, Tianyi Fan, Xin Yang, and Qingqing Wang
Atmos. Chem. Phys., 16, 5413–5425, https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016, 2016

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Causal influences of El Niño–Southern Oscillation on global dust activities
Thanh Le and Deg-Hyo Bae
Atmos. Chem. Phys., 22, 5253–5263, https://doi.org/10.5194/acp-22-5253-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5253-2022, 2022
Short summary
Formation, radiative forcing, and climatic effects of severe regional haze
Yun Lin, Yuan Wang, Bowen Pan, Jiaxi Hu, Song Guo, Misti Levy Zamora, Pengfei Tian, Qiong Su, Yuemeng Ji, Jiayun Zhao, Mario Gomez-Hernandez, Min Hu, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 22, 4951–4967, https://doi.org/10.5194/acp-22-4951-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4951-2022, 2022
Short summary
Advances in air quality research – current and emerging challenges
Ranjeet S. Sokhi, Nicolas Moussiopoulos, Alexander Baklanov, John Bartzis, Isabelle Coll, Sandro Finardi, Rainer Friedrich, Camilla Geels, Tiia Grönholm, Tomas Halenka, Matthias Ketzel, Androniki Maragkidou, Volker Matthias, Jana Moldanova, Leonidas Ntziachristos, Klaus Schäfer, Peter Suppan, George Tsegas, Greg Carmichael, Vicente Franco, Steve Hanna, Jukka-Pekka Jalkanen, Guus J. M. Velders, and Jaakko Kukkonen
Atmos. Chem. Phys., 22, 4615–4703, https://doi.org/10.5194/acp-22-4615-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4615-2022, 2022
Short summary
Large-eddy-simulation study on turbulent particle deposition and its dependence on atmospheric-boundary-layer stability
Xin Yin, Cong Jiang, Yaping Shao, Ning Huang, and Jie Zhang
Atmos. Chem. Phys., 22, 4509–4522, https://doi.org/10.5194/acp-22-4509-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4509-2022, 2022
Short summary
Aerosol indirect effects in complex-orography areas: a numerical study over the Great Alpine Region
Anna Napoli, Fabien Desbiolles, Antonio Parodi, and Claudia Pasquero
Atmos. Chem. Phys., 22, 3901–3909, https://doi.org/10.5194/acp-22-3901-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-3901-2022, 2022
Short summary