Articles | Volume 18, issue 2
Atmos. Chem. Phys., 18, 1395–1417, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 18, 1395–1417, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018

Research article 01 Feb 2018

Research article | 01 Feb 2018

Emission or atmospheric processes? An attempt to attribute the source of large bias of aerosols in eastern China simulated by global climate models

Tianyi Fan et al.

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Impacts of organic aerosols and its oxidation level on CCN activity from measurement at a suburban site in China
Fang Zhang, Zhanqing Li, Yanan Li, Yele Sun, Zhenzhu Wang, Ping Li, Li Sun, Pucai Wang, Maureen Cribb, Chuanfeng Zhao, Tianyi Fan, Xin Yang, and Qingqing Wang
Atmos. Chem. Phys., 16, 5413–5425, https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016, 2016

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Characteristics of surface energy balance and atmospheric circulation during hot-and-polluted episodes and their synergistic relationships with urban heat islands over the Pearl River Delta region
Ifeanyichukwu C. Nduka, Chi-Yung Tam, Jianping Guo, and Steve Hung Lam Yim
Atmos. Chem. Phys., 21, 13443–13454, https://doi.org/10.5194/acp-21-13443-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13443-2021, 2021
Short summary
Influence of sea salt aerosols on the development of Mediterranean tropical-like cyclones
Enrique Pravia-Sarabia, Juan José Gómez-Navarro, Pedro Jiménez-Guerrero, and Juan Pedro Montávez
Atmos. Chem. Phys., 21, 13353–13368, https://doi.org/10.5194/acp-21-13353-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13353-2021, 2021
Short summary
Quantification of uncertainties in the assessment of an atmospheric release source applied to the autumn 2017 106Ru event
Joffrey Dumont Le Brazidec, Marc Bocquet, Olivier Saunier, and Yelva Roustan
Atmos. Chem. Phys., 21, 13247–13267, https://doi.org/10.5194/acp-21-13247-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13247-2021, 2021
Short summary
Forecasting and identifying the meteorological and hydrological conditions favoring the occurrence of severe hazes in Beijing and Shanghai using deep learning
Chien Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 13149–13166, https://doi.org/10.5194/acp-21-13149-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13149-2021, 2021
Short summary
Improving prediction of trans-boundary biomass burning plume dispersion: from northern peninsular Southeast Asia to downwind western North Pacific Ocean
Maggie Chel-Gee Ooi, Ming-Tung Chuang, Joshua S. Fu, Steven S. Kong, Wei-Syun Huang, Sheng-Hsiang Wang, Sittichai Pimonsree, Andy Chan, Shantanu Kumar Pani, and Neng-Huei Lin
Atmos. Chem. Phys., 21, 12521–12541, https://doi.org/10.5194/acp-21-12521-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12521-2021, 2021
Short summary