Articles | Volume 18, issue 2
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018
Research article
 | 
01 Feb 2018
Research article |  | 01 Feb 2018

Emission or atmospheric processes? An attempt to attribute the source of large bias of aerosols in eastern China simulated by global climate models

Tianyi Fan, Xiaohong Liu, Po-Lun Ma, Qiang Zhang, Zhanqing Li, Yiquan Jiang, Fang Zhang, Chuanfeng Zhao, Xin Yang, Fang Wu, and Yuying Wang

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Impacts of organic aerosols and its oxidation level on CCN activity from measurement at a suburban site in China
Fang Zhang, Zhanqing Li, Yanan Li, Yele Sun, Zhenzhu Wang, Ping Li, Li Sun, Pucai Wang, Maureen Cribb, Chuanfeng Zhao, Tianyi Fan, Xin Yang, and Qingqing Wang
Atmos. Chem. Phys., 16, 5413–5425, https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016, 2016

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Increased importance of aerosol–cloud interactions for surface PM2.5 pollution relative to aerosol–radiation interactions in China with the anthropogenic emission reductions
Da Gao, Bin Zhao, Shuxiao Wang, Yuan Wang, Brian Gaudet, Yun Zhu, Xiaochun Wang, Jiewen Shen, Shengyue Li, Yicong He, Dejia Yin, and Zhaoxin Dong
Atmos. Chem. Phys., 23, 14359–14373, https://doi.org/10.5194/acp-23-14359-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14359-2023, 2023
Short summary
The role of temporal scales in extracting dominant meteorological drivers of major airborne pollutants
Miaoqing Xu, Jing Yang, Manchun Li, Xiao Chen, Qiancheng Lv, Qi Yao, Bingbo Gao, and Ziyue Chen
Atmos. Chem. Phys., 23, 14065–14076, https://doi.org/10.5194/acp-23-14065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14065-2023, 2023
Short summary
Biomass-burning smoke's properties and its interactions with marine stratocumulus clouds in WRF-CAM5 and southeastern Atlantic field campaigns
Calvin Howes, Pablo E. Saide, Hugh Coe, Amie Dobracki, Steffen Freitag, Jim M. Haywood, Steven G. Howell, Siddhant Gupta, Janek Uin, Mary Kacarab, Chongai Kuang, L. Ruby Leung, Athanasios Nenes, Greg M. McFarquhar, James Podolske, Jens Redemann, Arthur J. Sedlacek, Kenneth L. Thornhill, Jenny P. S. Wong, Robert Wood, Huihui Wu, Yang Zhang, Jianhao Zhang, and Paquita Zuidema
Atmos. Chem. Phys., 23, 13911–13940, https://doi.org/10.5194/acp-23-13911-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13911-2023, 2023
Short summary
Air pollution trapping in the Dresden Basin from gray-zone scale urban modeling
Michael Weger and Bernd Heinold
Atmos. Chem. Phys., 23, 13769–13790, https://doi.org/10.5194/acp-23-13769-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13769-2023, 2023
Short summary
The effect of atmospherically relevant aminium salts on water uptake
Noora Hyttinen
Atmos. Chem. Phys., 23, 13809–13817, https://doi.org/10.5194/acp-23-13809-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13809-2023, 2023
Short summary