Articles | Volume 18, issue 16
https://doi.org/10.5194/acp-18-11563-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-11563-2018
Research article
 | 
16 Aug 2018
Research article |  | 16 Aug 2018

Exploration of PM2.5 sources on the regional scale in the Pearl River Delta based on ME-2 modeling

Xiao-Feng Huang, Bei-Bing Zou, Ling-Yan He, Min Hu, André S. H. Prévôt, and Yuan-Hang Zhang

Related authors

Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 611–636, https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023, 2023
Short summary
The Important Contribution of Secondary Formation and Biomass Burning to Oxidized Organic Nitrogen (OON) in a Polluted Urban Area: Insights from In Situ FIGAERO-CIMS Measurements
Yiyu Cai, Chenshuo Ye, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Song, Yuwen Peng, Shan Huang, Jipeng Qi, Sihang Wang, Chaomin Wang, Caihong Wu, Zelong Wang, Baolin Wang, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Sasho Gligorovski, Bin Yuan, Min Shao, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2023-8,https://doi.org/10.5194/acp-2023-8, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Development and application of a mass closure PM2.5 composition online monitoring system
Cui-Ping Su, Xing Peng, Xiao-Feng Huang, Li-Wu Zeng, Li-Ming Cao, Meng-Xue Tang, Yao Chen, Bo Zhu, Yishi Wang, and Ling-Yan He
Atmos. Meas. Tech., 13, 5407–5422, https://doi.org/10.5194/amt-13-5407-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-5407-2020, 2020
Short summary
Characterization of nighttime formation of particulate organic nitrates based on high-resolution aerosol mass spectrometry in an urban atmosphere in China
Kuangyou Yu, Qiao Zhu, Ke Du, and Xiao-Feng Huang
Atmos. Chem. Phys., 19, 5235–5249, https://doi.org/10.5194/acp-19-5235-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-5235-2019, 2019
Short summary
Improved source apportionment of organic aerosols in complex urban air pollution using the multilinear engine (ME-2)
Qiao Zhu, Xiao-Feng Huang, Li-Ming Cao, Lin-Tong Wei, Bin Zhang, Ling-Yan He, Miriam Elser, Francesco Canonaco, Jay G. Slowik, Carlo Bozzetti, Imad El-Haddad, and André S. H. Prévôt
Atmos. Meas. Tech., 11, 1049–1060, https://doi.org/10.5194/amt-11-1049-2018,https://doi.org/10.5194/amt-11-1049-2018, 2018
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Insights into the single-particle composition, size, mixing state, and aspect ratio of freshly emitted mineral dust from field measurements in the Moroccan Sahara using electron microscopy
Agnesh Panta, Konrad Kandler, Andres Alastuey, Cristina González-Flórez, Adolfo González-Romero, Martina Klose, Xavier Querol, Cristina Reche, Jesús Yus-Díez, and Carlos Pérez García-Pando
Atmos. Chem. Phys., 23, 3861–3885, https://doi.org/10.5194/acp-23-3861-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3861-2023, 2023
Short summary
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary