Articles | Volume 20, issue 22
Atmos. Chem. Phys., 20, 14123–14138, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 14123–14138, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020

Research article 20 Nov 2020

Research article | 20 Nov 2020

Measurements of higher alkanes using NO+ chemical ionization in PTR-ToF-MS: important contributions of higher alkanes to secondary organic aerosols in China

Chaomin Wang et al.

Related authors

Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary