Articles | Volume 20, issue 22
https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-14123-2020
Research article
 | 
20 Nov 2020
Research article |  | 20 Nov 2020

Measurements of higher alkanes using NO+ chemical ionization in PTR-ToF-MS: important contributions of higher alkanes to secondary organic aerosols in China

Chaomin Wang, Bin Yuan, Caihong Wu, Sihang Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Zelong Wang, Weiwei Hu, Wei Chen, Chenshuo Ye, Wenjie Wang, Yele Sun, Chen Wang, Shan Huang, Wei Song, Xinming Wang, Suxia Yang, Shenyang Zhang, Wanyun Xu, Nan Ma, Zhanyi Zhang, Bin Jiang, Hang Su, Yafang Cheng, Xuemei Wang, and Min Shao

Related authors

Oxygenated volatile organic compounds (VOCs) as significant but varied contributors to VOC emissions from vehicles
Sihang Wang, Bin Yuan, Caihong Wu, Chaomin Wang, Tiange Li, Xianjun He, Yibo Huangfu, Jipeng Qi, Xiao-Bing Li, Qing'e Sha, Manni Zhu, Shengrong Lou, Hongli Wang, Thomas Karl, Martin Graus, Zibing Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 9703–9720, https://doi.org/10.5194/acp-22-9703-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9703-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary