Articles | Volume 18, issue 13
https://doi.org/10.5194/acp-18-9705-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-9705-2018
Research article
 | 
10 Jul 2018
Research article |  | 10 Jul 2018

Efficient N2O5 uptake and NO3 oxidation in the outflow of urban Beijing

Haichao Wang, Keding Lu, Song Guo, Zhijun Wu, Dongjie Shang, Zhaofeng Tan, Yujue Wang, Michael Le Breton, Shengrong Lou, Mingjin Tang, Yusheng Wu, Wenfei Zhu, Jing Zheng, Limin Zeng, Mattias Hallquist, Min Hu, and Yuanhang Zhang

Related authors

Nighttime ozone in the lower boundary layer: insights from 3-year tower-based measurements in South China and regional air quality modeling
Guowen He, Cheng He, Haofan Wang, Xiao Lu, Chenglei Pei, Xiaonuan Qiu, Chenxi Liu, Yiming Wang, Nanxi Liu, Jinpu Zhang, Lei Lei, Yiming Liu, Haichao Wang, Tao Deng, Qi Fan, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 13107–13124, https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Nocturnal subsidence behind the cold front enhances surface particulate matter in the plain regions: observation from the mobile multi-lidar system
Yiming Wang, Haolin Wang, Yujie Qin, Xinqi Xu, Guowen He, Nanxi Liu, Shengjie Miao, Xiao Lu, Haichao Wang, and Shaojia Fan
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2178,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2178, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Variation and trend of nitrate radical reactivity towards volatile organic compounds in Beijing, China
Hejun Hu, Haichao Wang, Keding Lu, Jie Wang, Zelong Zheng, Xuezhen Xu, Tianyu Zhai, Xiaorui Chen, Xiao Lu, Wenxing Fu, Xin Li, Limin Zeng, Min Hu, Yuanhang Zhang, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 8211–8223, https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Atmospheric nitrate radical chemistry in the South China Sea influenced by the urban outflow of the Pearl River Delta
Jie Wang, Haichao Wang, Yee Jun Tham, Lili Ming, Zelong Zheng, Guizhen Fang, Cuizhi Sun, Zhenhao Ling, Jun Zhao, and Shaojia Fan
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1401,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1401, 2023
Short summary
ACEIC: a comprehensive anthropogenic chlorine emission inventory for China
Siting Li, Yiming Liu, Yuqi Zhu, Yinbao Jin, Yingying Hong, Ao Shen, Yifei Xu, Haofan Wang, Haichao Wang, Xiao Lu, Shaojia Fan, and Qi Fan
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1448,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1448, 2023
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Evaluation of modelled climatologies of O3, CO, water vapour and NOy in the upper troposphere–lower stratosphere using regular in situ observations by passenger aircraft
Yann Cohen, Didier Hauglustaine, Bastien Sauvage, Susanne Rohs, Patrick Konjari, Ulrich Bundke, Andreas Petzold, Valérie Thouret, Andreas Zahn, and Helmut Ziereis
Atmos. Chem. Phys., 23, 14973–15009, https://doi.org/10.5194/acp-23-14973-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14973-2023, 2023
Short summary
Photochemical ageing of aerosols contributes significantly to the production of atmospheric formic acid
Yifan Jiang, Men Xia, Zhe Wang, Penggang Zheng, Yi Chen, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 14813–14828, https://doi.org/10.5194/acp-23-14813-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14813-2023, 2023
Short summary
Nitrous acid budgets in the coastal atmosphere: potential daytime marine sources
Xuelian Zhong, Hengqing Shen, Min Zhao, Ji Zhang, Yue Sun, Yuhong Liu, Yingnan Zhang, Ye Shan, Hongyong Li, Jiangshan Mu, Yu Yang, Yanqiu Nie, Jinghao Tang, Can Dong, Xinfeng Wang, Yujiao Zhu, Mingzhi Guo, Wenxing Wang, and Likun Xue
Atmos. Chem. Phys., 23, 14761–14778, https://doi.org/10.5194/acp-23-14761-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14761-2023, 2023
Short summary
Undetected biogenic volatile organic compounds from Norway spruce drive total ozone reactivity measurements
Steven Job Thomas, Toni Tykkä, Heidi Hellén, Federico Bianchi, and Arnaud P. Praplan
Atmos. Chem. Phys., 23, 14627–14642, https://doi.org/10.5194/acp-23-14627-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14627-2023, 2023
Short summary
Quantification of fossil fuel CO2 from combined CO, δ13CO2 and Δ14CO2 observations
Jinsol Kim, John B. Miller, Charles E. Miller, Scott J. Lehman, Sylvia E. Michel, Vineet Yadav, Nick E. Rollins, and William M. Berelson
Atmos. Chem. Phys., 23, 14425–14436, https://doi.org/10.5194/acp-23-14425-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14425-2023, 2023
Short summary