Articles | Volume 18, issue 13
https://doi.org/10.5194/acp-18-9705-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-9705-2018
Research article
 | 
10 Jul 2018
Research article |  | 10 Jul 2018

Efficient N2O5 uptake and NO3 oxidation in the outflow of urban Beijing

Haichao Wang, Keding Lu, Song Guo, Zhijun Wu, Dongjie Shang, Zhaofeng Tan, Yujue Wang, Michael Le Breton, Shengrong Lou, Mingjin Tang, Yusheng Wu, Wenfei Zhu, Jing Zheng, Limin Zeng, Mattias Hallquist, Min Hu, and Yuanhang Zhang

Related authors

Measurement Report: Seasonal variation and anthropogenic influence on cloud condensation nuclei (CCN) activity in the South China Sea: Insights from shipborne observations during summer and winter of 2021
Hengjia Ou, Mingfu Cai, Yongyun Zhang, Xue Ni, Baoling Liang, Qibin Sun, Shixin Mai, Cuizhi Sun, Shengzhen Zhou, Haichao Wang, Jiaren Sun, and Jun Zhao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-956,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-956, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Measurement report: Nocturnal subsidence behind the cold front enhances surface particulate matter in plains regions: observations from the mobile multi-lidar system
Yiming Wang, Haolin Wang, Yujie Qin, Xinqi Xu, Guowen He, Nanxi Liu, Shengjie Miao, Xiao Lu, Haichao Wang, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 24, 2267–2285, https://doi.org/10.5194/acp-24-2267-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2267-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Atmospheric nitrate radical chemistry in the South China Sea influenced by the urban outflow of the Pearl River Delta
Jie Wang, Haichao Wang, Yee Jun Tham, Lili Ming, Zelong Zheng, Guizhen Fang, Cuizhi Sun, Zhenhao Ling, Jun Zhao, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 24, 977–992, https://doi.org/10.5194/acp-24-977-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-977-2024, 2024
Short summary
HONO chemistry at a suburban site during the EXPLORE-YRD campaign in 2018: formation mechanisms and impacts on O3 production
Can Ye, Keding Lu, Xuefei Ma, Wanyi Qiu, Shule Li, Xinping Yang, Chaoyang Xue, Tianyu Zhai, Yuhan Liu, Xuan Li, Yang Li, Haichao Wang, Zhaofeng Tan, Xiaorui Chen, Huabin Dong, Limin Zeng, Min Hu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 15455–15472, https://doi.org/10.5194/acp-23-15455-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-15455-2023, 2023
Short summary
Nighttime ozone in the lower boundary layer: insights from 3-year tower-based measurements in South China and regional air quality modeling
Guowen He, Cheng He, Haofan Wang, Xiao Lu, Chenglei Pei, Xiaonuan Qiu, Chenxi Liu, Yiming Wang, Nanxi Liu, Jinpu Zhang, Lei Lei, Yiming Liu, Haichao Wang, Tao Deng, Qi Fan, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 13107–13124, https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023, 2023
Short summary