Articles | Volume 18, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-18-3817-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-3817-2018
Research article
 | 
16 Mar 2018
Research article |  | 16 Mar 2018

Aircraft and ground measurements of dust aerosols over the west African coast in summer 2015 during ICE-D and AER-D

Dantong Liu, Jonathan W. Taylor, Jonathan Crosier, Nicholas Marsden, Keith N. Bower, Gary Lloyd, Claire L. Ryder, Jennifer K. Brooke, Richard Cotton, Franco Marenco, Alan Blyth, Zhiqiang Cui, Victor Estelles, Martin Gallagher, Hugh Coe, and Tom W. Choularton

Related authors

Microphysical view of development and ice production of mid-latitude stratocumulus during an extratropical cyclone
Yuanmou Du, Dantong Liu, Delong Zhao, Mengyu Huang, Ping Tian, Dian Wen, Wei Xiao, Wei Zhou, Baiwan Pan, Dongfei Zuo, Xiange Liu, Yingying Jing, Rong Zhang, Jiujiang Sheng, Fei Wang, Yu Huang, Yunbo Chen, and Deping Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-314,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-314, 2024
Short summary
Efficient droplet activation of ambient black carbon particles in sub-urban environment
Ping Tian, Dantong Liu, Kang Hu, Yangzhou Wu, Mengyu Huang, Hui He, Jiujiang Sheng, Chenjie Yu, Dawei Hu, and Deping Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2744,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2744, 2023
Short summary
Concurrent photochemical whitening and darkening of ambient brown carbon
Qian Li, Dantong Liu, Xiaotong Jiang, Ping Tian, Yangzhou Wu, Siyuan Li, Kang Hu, Quan Liu, Mengyu Huang, Ruijie Li, Kai Bi, Shaofei Kong, Deping Ding, and Chenjie Yu
Atmos. Chem. Phys., 23, 9439–9453, https://doi.org/10.5194/acp-23-9439-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9439-2023, 2023
Short summary
Measurement report: New insights into the mixing structures of black carbon on the eastern Tibetan Plateau – soot redistribution and fractal dimension enhancement by liquid–liquid phase separation
Qi Yuan, Yuanyuan Wang, Yixin Chen, Siyao Yue, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Liang Xu, Wei Hu, Dantong Liu, Pingqing Fu, Huiwang Gao, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 9385–9399, https://doi.org/10.5194/acp-23-9385-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9385-2023, 2023
Short summary
Multiyear emissions of carbonaceous aerosols from cooking, fireworks, sacrificial incense, joss paper burning, and barbecue as well as their key driving forces in China
Yi Cheng, Shaofei Kong, Liquan Yao, Huang Zheng, Jian Wu, Qin Yan, Shurui Zheng, Yao Hu, Zhenzhen Niu, Yingying Yan, Zhenxing Shen, Guofeng Shen, Dantong Liu, Shuxiao Wang, and Shihua Qi
Earth Syst. Sci. Data, 14, 4757–4775, https://doi.org/10.5194/essd-14-4757-2022,https://doi.org/10.5194/essd-14-4757-2022, 2022
Short summary