Articles | Volume 18, issue 24
Atmos. Chem. Phys., 18, 18043–18062, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-18043-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 18043–18062, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-18043-2018
Research article
19 Dec 2018
Research article | 19 Dec 2018

Source apportionment of the organic aerosol over the Atlantic Ocean from 53° N to 53° S: significant contributions from marine emissions and long-range transport

Shan Huang et al.

Related authors

Measurement report: Distinct size dependence and diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity, volatility, and cloud condensation nuclei activity at a rural site in the Pearl River Delta (PRD) region, China
Mingfu Cai, Shan Huang, Baoling Liang, Qibin Sun, Li Liu, Bin Yuan, Min Shao, Weiwei Hu, Wei Chen, Qicong Song, Wei Li, Yuwen Peng, Zelong Wang, Duohong Chen, Haobo Tan, Hanbin Xu, Fei Li, Xuejiao Deng, Tao Deng, Jiaren Sun, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 22, 8117–8136, https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022, 2022
Short summary
Parametrizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content
Biao Luo, Ye Kuang, Shan Huang, Qicong Song, Weiwei Hu, Wei Li, Yuwen Peng, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-192,https://doi.org/10.5194/acp-2022-192, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Contrasting effects of secondary organic aerosol formations on organic aerosol hygroscopicity
Ye Kuang, Shan Huang, Biao Xue, Biao Luo, Qicong Song, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Li, Pusheng Zhao, Mingfu Cai, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Tiange Li, Sihang Wang, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 10375–10391, https://doi.org/10.5194/acp-21-10375-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10375-2021, 2021
Short summary
The important roles of surface tension and growth rate in the contribution of new particle formation (NPF) to cloud condensation nuclei (CCN) number concentration: evidence from field measurements in southern China
Mingfu Cai, Baoling Liang, Qibin Sun, Li Liu, Bin Yuan, Min Shao, Shan Huang, Yuwen Peng, Zelong Wang, Haobo Tan, Fei Li, Hanbin Xu, Duohong Chen, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 21, 8575–8592, https://doi.org/10.5194/acp-21-8575-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8575-2021, 2021
Short summary
Chemical characterization of oxygenated organic compounds in the gas phase and particle phase using iodide CIMS with FIGAERO in urban air
Chenshuo Ye, Bin Yuan, Yi Lin, Zelong Wang, Weiwei Hu, Tiange Li, Wei Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Shan Huang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, E Zheng, Jordan E. Krechmer, Penglin Ye, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Douglas R. Worsnop, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 8455–8478, https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Large contribution of biomass burning and aqueous-phase processes to the wintertime secondary organic aerosol formation in Xi'an, Northwest China
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yifang Gu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Wei Xu, Quan Liu, Yan You, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 10139–10153, https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022, 2022
Short summary
PM10 variation, composition, and source analysis in Tuscany (Italy) following the COVID-19 lockdown restrictions
Fabio Giardi, Silvia Nava, Giulia Calzolai, Giulia Pazzi, Massimo Chiari, Andrea Faggi, Bianca Patrizia Andreini, Chiara Collaveri, Elena Franchi, Guido Nincheri, Alessandra Amore, Silvia Becagli, Mirko Severi, Rita Traversi, and Franco Lucarelli
Atmos. Chem. Phys., 22, 9987–10005, https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022, 2022
Short summary
Emissions of organic compounds from western US wildfires and their near-fire transformations
Yutong Liang, Christos Stamatis, Edward C. Fortner, Rebecca A. Wernis, Paul Van Rooy, Francesca Majluf, Tara I. Yacovitch, Conner Daube, Scott C. Herndon, Nathan M. Kreisberg, Kelley C. Barsanti, and Allen H. Goldstein
Atmos. Chem. Phys., 22, 9877–9893, https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022, 2022
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Iron (Fe) speciation in size-fractionated aerosol particles in the Pacific Ocean: The role of organic complexation of Fe with humic-like substances in controlling Fe solubility
Kohei Sakata, Minako Kurisu, Yasuo Takeichi, Aya Sakaguchi, Hiroshi Tanimoto, Yusuke Tamenori, Atsushi Matsuki, and Yoshio Takahashi
Atmos. Chem. Phys., 22, 9461–9482, https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022, 2022
Short summary