Articles | Volume 18, issue 24
https://doi.org/10.5194/acp-18-18043-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-18043-2018
Research article
 | 
19 Dec 2018
Research article |  | 19 Dec 2018

Source apportionment of the organic aerosol over the Atlantic Ocean from 53° N to 53° S: significant contributions from marine emissions and long-range transport

Shan Huang, Zhijun Wu, Laurent Poulain, Manuela van Pinxteren, Maik Merkel, Denise Assmann, Hartmut Herrmann, and Alfred Wiedensohler

Related authors

Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 611–636, https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023, 2023
Short summary
The Important Contribution of Secondary Formation and Biomass Burning to Oxidized Organic Nitrogen (OON) in a Polluted Urban Area: Insights from In Situ FIGAERO-CIMS Measurements
Yiyu Cai, Chenshuo Ye, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Song, Yuwen Peng, Shan Huang, Jipeng Qi, Sihang Wang, Chaomin Wang, Caihong Wu, Zelong Wang, Baolin Wang, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Sasho Gligorovski, Bin Yuan, Min Shao, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2023-8,https://doi.org/10.5194/acp-2023-8, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 14837–14858, https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022, 2022
Short summary
Parameterizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content
Biao Luo, Ye Kuang, Shan Huang, Qicong Song, Weiwei Hu, Wei Li, Yuwen Peng, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 12401–12415, https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022, 2022
Short summary
Variations and sources of volatile organic compounds (VOCs) in urban region: insights from measurements on a tall tower
Xiao-Bing Li, Bin Yuan, Sihang Wang, Chunlin Wang, Jing Lan, Zhijie Liu, Yongxin Song, Xianjun He, Yibo Huangfu, Chenglei Pei, Peng Cheng, Suxia Yang, Jipeng Qi, Caihong Wu, Shan Huang, Yingchang You, Ming Chang, Huadan Zheng, Wenda Yang, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 10567–10587, https://doi.org/10.5194/acp-22-10567-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10567-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary
Characteristics of particulate-bound n-alkanes indicating sources of PM2.5 in Beijing, China
Jiyuan Yang, Guoyang Lei, Chang Liu, Yutong Wu, Kai Hu, Jinfeng Zhu, Junsong Bao, Weili Lin, and Jun Jin
Atmos. Chem. Phys., 23, 3015–3029, https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023, 2023
Short summary