Articles | Volume 13, issue 4
https://doi.org/10.5194/acp-13-2015-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-2015-2013
Research article
 | 
21 Feb 2013
Research article |  | 21 Feb 2013

Ambient black carbon particle hygroscopic properties controlled by mixing state and composition

D. Liu, J. Allan, J. Whitehead, D. Young, M. Flynn, H. Coe, G. McFiggans, Z. L. Fleming, and B. Bandy

Related authors

Measurement report: New insights into the mixing structures of black carbon on the eastern Tibetan Plateau: soot redistribution and fractal dimension enhancement by liquid‒liquid phase separation
Qi Yuan, Yuanyuan Wang, Yixin Chen, Siyao Yue, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Liang Xu, Wei Hu, Dantong Liu, Pingqing Fu, Huiwang Gao, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-831,https://doi.org/10.5194/acp-2022-831, 2023
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Multiyear emissions of carbonaceous aerosols from cooking, fireworks, sacrificial incense, joss paper burning, and barbecue as well as their key driving forces in China
Yi Cheng, Shaofei Kong, Liquan Yao, Huang Zheng, Jian Wu, Qin Yan, Shurui Zheng, Yao Hu, Zhenzhen Niu, Yingying Yan, Zhenxing Shen, Guofeng Shen, Dantong Liu, Shuxiao Wang, and Shihua Qi
Earth Syst. Sci. Data, 14, 4757–4775, https://doi.org/10.5194/essd-14-4757-2022,https://doi.org/10.5194/essd-14-4757-2022, 2022
Short summary
Concurrent photochemical whitening and darkening of ambient brown carbon
Qian Li, Dantong Liu, Xiaotong Jiang, Ping Tian, Yangzhou Wu, Siyuan Li, Kang Hu, Quan Liu, Mengyu Huang, Ruijie Li, Kai Bi, Shaofei Kong, and Deping Ding
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-483,https://doi.org/10.5194/acp-2022-483, 2022
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Evolution of source attributed organic aerosols and gases in a megacity of central China
Siyuan Li, Dantong Liu, Shaofei Kong, Yangzhou Wu, Kang Hu, Huang Zheng, Yi Cheng, Shurui Zheng, Xiaotong Jiang, Shuo Ding, Dawei Hu, Quan Liu, Ping Tian, Delong Zhao, and Jiujiang Sheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 6937–6951, https://doi.org/10.5194/acp-22-6937-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6937-2022, 2022
Short summary
Aerodynamic size-resolved composition and cloud condensation nuclei properties of aerosols in a Beijing suburban region
Chenjie Yu, Dantong Liu, Kang Hu, Ping Tian, Yangzhou Wu, Delong Zhao, Huihui Wu, Dawei Hu, Wenbo Guo, Qiang Li, Mengyu Huang, Deping Ding, and James D. Allan
Atmos. Chem. Phys., 22, 4375–4391, https://doi.org/10.5194/acp-22-4375-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4375-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of the North China Plain – influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 23, 5699–5713, https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Rapid decline of aerosol absorption coefficient and aerosol optical property effects on radiative forcing in an urban area of Beijing from 2018 to 2021
Xinyao Hu, Junying Sun, Can Xia, Xiaojing Shen, Yangmei Zhang, Quan Liu, Zhaodong Liu, Sinan Zhang, Jialing Wang, Aoyuan Yu, Jiayuan Lu, Shuo Liu, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 5517–5531, https://doi.org/10.5194/acp-23-5517-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5517-2023, 2023
Short summary
Aerosol first indirect effect of African smoke at the cloud base of marine cumulus clouds over Ascension Island, southern Atlantic Ocean
Martin de Graaf, Karolina Sarna, Jessica Brown, Elma V. Tenner, Manon Schenkels, and David P. Donovan
Atmos. Chem. Phys., 23, 5373–5391, https://doi.org/10.5194/acp-23-5373-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5373-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Atmospheric fluorescent bioaerosol concentrations measured during 18 months in a coniferous forest in the south of Sweden
Madeleine Petersson Sjögren, Malin Alsved, Tina Šantl-Temkiv, Thomas Bjerring Kristensen, and Jakob Löndahl
Atmos. Chem. Phys., 23, 4977–4992, https://doi.org/10.5194/acp-23-4977-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4977-2023, 2023
Short summary
Measurement report: High Arctic aerosol hygroscopicity at sub- and supersaturated conditions during spring and summer
Andreas Massling, Robert Lange, Jakob Boyd Pernov, Ulrich Gosewinkel, Lise-Lotte Sørensen, and Henrik Skov
Atmos. Chem. Phys., 23, 4931–4953, https://doi.org/10.5194/acp-23-4931-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4931-2023, 2023
Short summary