Articles | Volume 22, issue 13
https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022
Research article
 | 
12 Jul 2022
Research article |  | 12 Jul 2022

Budget of nitrous acid (HONO) at an urban site in the fall season of Guangzhou, China

Yihang Yu, Peng Cheng, Huirong Li, Wenda Yang, Baobin Han, Wei Song, Weiwei Hu, Xinming Wang, Bin Yuan, Min Shao, Zhijiong Huang, Zhen Li, Junyu Zheng, Haichao Wang, and Xiaofang Yu

Related authors

Emission characteristics of reactive organic gases (ROGs) from industrial volatile chemical products (VCPs) in the Pearl River Delta (PRD), China
Sihang Wang, Bin Yuan, Xianjun He, Ru Cui, Xin Song, Yubin Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Yibo Huangfu, Xiao-Bing Li, Boguang Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 7101–7121, https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Enhanced photochemical formation of formic and isocyanic acids in urban regions aloft – insights from tower-based online gradient measurements
Qing Yang, Xiao-Bing Li, Bin Yuan, Xiaoxiao Zhang, Yibo Huangfu, Lei Yang, Xianjun He, Jipeng Qi, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6865–6882, https://doi.org/10.5194/acp-24-6865-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6865-2024, 2024
Short summary
Quality assurance and quality control of atmospheric organosulfates measured using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)
Ping Liu, Xiang Ding, Bo-Xuan Li, Yu-Qing Zhang, Daniel J. Bryant, and Xin-Ming Wang
Atmos. Meas. Tech., 17, 3067–3079, https://doi.org/10.5194/amt-17-3067-2024,https://doi.org/10.5194/amt-17-3067-2024, 2024
Short summary
Enhanced daytime secondary aerosol formation driven by gas-particle partitioning in downwind urban plumes
Mingfu Cai, Chenshuo Ye, Bin Yuan, Shan Huang, E Zheng, Suxia Yang, Zelong Wang, Yi Lin, Tiange Li, Weiwei Hu, Wei Chen, Qicong Song, Wei Li, Yuwen Peng, Baolin Liang, Qibin Sun, Jun Zhao, Duohong Chen, Jiaren Sun, Zhiyong Yang, and Min Shao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-887,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-887, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Deciphering anthropogenic and biogenic contributions to selected non-methane volatile organic compound emissions in an urban area
Arianna Peron, Martin Graus, Marcus Striednig, Christian Lamprecht, Georg Wohlfahrt, and Thomas Karl
Atmos. Chem. Phys., 24, 7063–7083, https://doi.org/10.5194/acp-24-7063-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7063-2024, 2024
Short summary
Emission characteristics of reactive organic gases (ROGs) from industrial volatile chemical products (VCPs) in the Pearl River Delta (PRD), China
Sihang Wang, Bin Yuan, Xianjun He, Ru Cui, Xin Song, Yubin Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Yibo Huangfu, Xiao-Bing Li, Boguang Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 7101–7121, https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Enhanced photochemical formation of formic and isocyanic acids in urban regions aloft – insights from tower-based online gradient measurements
Qing Yang, Xiao-Bing Li, Bin Yuan, Xiaoxiao Zhang, Yibo Huangfu, Lei Yang, Xianjun He, Jipeng Qi, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6865–6882, https://doi.org/10.5194/acp-24-6865-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6865-2024, 2024
Short summary
Sources of organic gases and aerosol particles and their roles in nighttime particle growth at a rural forested site in southwest Germany
Junwei Song, Harald Saathoff, Feng Jiang, Linyu Gao, Hengheng Zhang, and Thomas Leisner
Atmos. Chem. Phys., 24, 6699–6717, https://doi.org/10.5194/acp-24-6699-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6699-2024, 2024
Short summary
Surface snow bromide and nitrate at Eureka, Canada, in early spring and implications for polar boundary layer chemistry
Xin Yang, Kimberly Strong, Alison S. Criscitiello, Marta Santos-Garcia, Kristof Bognar, Xiaoyi Zhao, Pierre Fogal, Kaley A. Walker, Sara M. Morris, and Peter Effertz
Atmos. Chem. Phys., 24, 5863–5886, https://doi.org/10.5194/acp-24-5863-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5863-2024, 2024
Short summary