Articles | Volume 18, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-18-13947-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-13947-2018
Research article
 | 
02 Oct 2018
Research article |  | 02 Oct 2018

Characterization of biogenic primary and secondary organic aerosols in the marine atmosphere over the East China Sea

Mingjie Kang, Pingqing Fu, Kimitaka Kawamura, Fan Yang, Hongliang Zhang, Zhengchen Zang, Hong Ren, Lujie Ren, Ye Zhao, Yele Sun, and Zifa Wang

Related authors

Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Molecular distribution and compound-specific stable carbon isotopic composition of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids and α-dicarbonyls in PM2.5 from Beijing, China
Wanyu Zhao, Kimitaka Kawamura, Siyao Yue, Lianfang Wei, Hong Ren, Yu Yan, Mingjie Kang, Linjie Li, Lujie Ren, Senchao Lai, Jie Li, Yele Sun, Zifa Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 18, 2749–2767, https://doi.org/10.5194/acp-18-2749-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2749-2018, 2018
Short summary