Articles | Volume 21, issue 20
https://doi.org/10.5194/acp-21-16051-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-16051-2021
Research article
 | 
29 Oct 2021
Research article |  | 29 Oct 2021

Impacts of emission changes in China from 2010 to 2017 on domestic and intercontinental air quality and health effect

Yuqiang Zhang, Drew Shindell, Karl Seltzer, Lu Shen, Jean-Francois Lamarque, Qiang Zhang, Bo Zheng, Jia Xing, Zhe Jiang, and Lei Zhang

Related authors

Diagnosing ozone–NOx–VOC–aerosol sensitivity and uncovering causes of urban–nonurban discrepancies in Shandong, China, using transformer-based estimations
Chenliang Tao, Yanbo Peng, Qingzhu Zhang, Yuqiang Zhang, Bing Gong, Qiao Wang, and Wenxing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 4177–4192, https://doi.org/10.5194/acp-24-4177-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4177-2024, 2024
Short summary
The pathway of impacts of aerosol direct effects on secondary inorganic aerosol formation
Jiandong Wang, Jia Xing, Shuxiao Wang, Rohit Mathur, Jiaping Wang, Yuqiang Zhang, Chao Liu, Jonathan Pleim, Dian Ding, Xing Chang, Jingkun Jiang, Peng Zhao, Shovan Kumar Sahu, Yuzhi Jin, David C. Wong, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 22, 5147–5156, https://doi.org/10.5194/acp-22-5147-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5147-2022, 2022
Short summary
Surface ozone impacts on major crop production in China from 2010 to 2017
Dianyi Li, Drew Shindell, Dian Ding, Xiao Lu, Lin Zhang, and Yuqiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 22, 2625–2638, https://doi.org/10.5194/acp-22-2625-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2625-2022, 2022
Short summary
Distinct surface response to black carbon aerosols
Tao Tang, Drew Shindell, Yuqiang Zhang, Apostolos Voulgarakis, Jean-Francois Lamarque, Gunnar Myhre, Gregory Faluvegi, Bjørn H. Samset, Timothy Andrews, Dirk Olivié, Toshihiko Takemura, and Xuhui Lee
Atmos. Chem. Phys., 21, 13797–13809, https://doi.org/10.5194/acp-21-13797-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13797-2021, 2021
Short summary
Modeling the impact of COVID-19 on air quality in southern California: implications for future control policies
Zhe Jiang, Hongrong Shi, Bin Zhao, Yu Gu, Yifang Zhu, Kazuyuki Miyazaki, Xin Lu, Yuqiang Zhang, Kevin W. Bowman, Takashi Sekiya, and Kuo-Nan Liou
Atmos. Chem. Phys., 21, 8693–8708, https://doi.org/10.5194/acp-21-8693-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8693-2021, 2021
Short summary