Articles | Volume 20, issue 9
https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020
Research article
 | 
07 May 2020
Research article |  | 07 May 2020

Exploring wintertime regional haze in northeast China: role of coal and biomass burning

Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Qiuhan Lin, Hujia Zhao, Zhibin Wang, Song Guo, Min Hu, Dantong Liu, Zongbo Shi, Dao Huang, and Weijun Li

Related authors

Sources and processes of iron aerosols in a megacity in Eastern China
Yanhong Zhu, Weijun Li, Yue Wang, Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Jingsha Xu, Jinhui Shi, Longyi Shao, Pingqing Fu, Daizhou Zhang, and Zongbo Shi
Atmos. Chem. Phys., 22, 2191–2202, https://doi.org/10.5194/acp-22-2191-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2191-2022, 2022
Short summary
Long-range transport of anthropogenic air pollutants into the marine air: insight into fine particle transport and chloride depletion on sea salts
Liang Xu, Xiaohuan Liu, Huiwang Gao, Xiaohong Yao, Daizhou Zhang, Lei Bi, Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Qi Yuan, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 17715–17726, https://doi.org/10.5194/acp-21-17715-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-17715-2021, 2021
Short summary
Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes
Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Liang Xu, Qi Yuan, Dantong Liu, Yele Sun, Pingqing Fu, Zongbo Shi, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary
Characteristics of particulate-bound n-alkanes indicating sources of PM2.5 in Beijing, China
Jiyuan Yang, Guoyang Lei, Chang Liu, Yutong Wu, Kai Hu, Jinfeng Zhu, Junsong Bao, Weili Lin, and Jun Jin
Atmos. Chem. Phys., 23, 3015–3029, https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023, 2023
Short summary