Articles | Volume 19, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-19-9413-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9413-2019
Research article
 | 
23 Jul 2019
Research article |  | 23 Jul 2019

The impact of aerosols on photolysis frequencies and ozone production in Beijing during the 4-year period 2012–2015

Wenjie Wang, Xin Li, Min Shao, Min Hu, Limin Zeng, Yusheng Wu, and Tianyi Tan

Related authors

Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Bais, A. F., Kazantzidis, A., Kazadzis, S., Balis, D. S., Zerefos, C. S., and Meleti, C.: Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements, Atmos. Environ., 39, 1093–1102, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.09.080, 2005. 
Casasanta, G., di Sarra, A., Meloni, D., Monteleone, F., Pace, G., Piacentino, S., and Sferlazzo, D.: Large aerosol effects on ozone photolysis in the Mediterranean, Atmos. Environ., 45, 3937–3943, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.04.065, 2011. 
Castro, T., Madronich, S., Rivale, S., Muhlia, A., and Mar, B.: The influence of aerosols on photochemical smog in Mexico City, Atmos. Environ., 35, 1765–1772, https://doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00449-0, 2001. 
Chang, D., Song, Y., and Liu, B.: Visibility trends in six megacities in China 1973–2007, Atmos. Res., 94, 161-167, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2009.05.006, 2009. 
Download
Short summary
We quantitatively evaluated the relationship between photolysis frequencies and AOD based on 4 years of observational data in Beijing. This study concludes that the influence of aerosol on photolysis frequencies and thus on the rate of oxidation of VOCs and NOx to ozone is important for determining the atmospheric effects of controlling the precursor emissions of these two important air pollutants (aerosols and ozone).
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint