Articles | Volume 14, issue 23
https://doi.org/10.5194/acp-14-13175-2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-13175-2014
Research article
 | 
10 Dec 2014
Research article |  | 10 Dec 2014

Ground-level ozone in four Chinese cities: precursors, regional transport and heterogeneous processes

L. K. Xue, T. Wang, J. Gao, A. J. Ding, X. H. Zhou, D. R. Blake, X. F. Wang, S. M. Saunders, S. J. Fan, H. C. Zuo, Q. Z. Zhang, and W. X. Wang

Related authors

In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Spatial-temporal patterns of anthropogenic and biomass burning contributions on air pollution and mortality burden changes in India from 1995 to 2014
Bin Luo, Yuqiang Zhang, Tao Tang, Hongliang Zhang, Jianlin Hu, Jiangshan Mu, Wenxing Wang, and Likun Xue
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-974,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-974, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Measurement report: Atmospheric ice nuclei in the Changbai Mountains (2623 m a.s.l.) in northeastern Asia
Yue Sun, Yujiao Zhu, Yanbin Qi, Lanxiadi Chen, Jiangshan Mu, Ye Shan, Yu Yang, Yanqiu Nie, Ping Liu, Can Cui, Ji Zhang, Mingxuan Liu, Lingli Zhang, Yufei Wang, Xinfeng Wang, Mingjin Tang, Wenxing Wang, and Likun Xue
Atmos. Chem. Phys., 24, 3241–3256, https://doi.org/10.5194/acp-24-3241-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3241-2024, 2024
Short summary
Nitrous acid budgets in the coastal atmosphere: potential daytime marine sources
Xuelian Zhong, Hengqing Shen, Min Zhao, Ji Zhang, Yue Sun, Yuhong Liu, Yingnan Zhang, Ye Shan, Hongyong Li, Jiangshan Mu, Yu Yang, Yanqiu Nie, Jinghao Tang, Can Dong, Xinfeng Wang, Yujiao Zhu, Mingzhi Guo, Wenxing Wang, and Likun Xue
Atmos. Chem. Phys., 23, 14761–14778, https://doi.org/10.5194/acp-23-14761-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14761-2023, 2023
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Deciphering anthropogenic and biogenic contributions to selected non-methane volatile organic compound emissions in an urban area
Arianna Peron, Martin Graus, Marcus Striednig, Christian Lamprecht, Georg Wohlfahrt, and Thomas Karl
Atmos. Chem. Phys., 24, 7063–7083, https://doi.org/10.5194/acp-24-7063-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7063-2024, 2024
Short summary
Emission characteristics of reactive organic gases (ROGs) from industrial volatile chemical products (VCPs) in the Pearl River Delta (PRD), China
Sihang Wang, Bin Yuan, Xianjun He, Ru Cui, Xin Song, Yubin Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Yibo Huangfu, Xiao-Bing Li, Boguang Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 7101–7121, https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Enhanced photochemical formation of formic and isocyanic acids in urban regions aloft – insights from tower-based online gradient measurements
Qing Yang, Xiao-Bing Li, Bin Yuan, Xiaoxiao Zhang, Yibo Huangfu, Lei Yang, Xianjun He, Jipeng Qi, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6865–6882, https://doi.org/10.5194/acp-24-6865-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6865-2024, 2024
Short summary
Sources of organic gases and aerosol particles and their roles in nighttime particle growth at a rural forested site in southwest Germany
Junwei Song, Harald Saathoff, Feng Jiang, Linyu Gao, Hengheng Zhang, and Thomas Leisner
Atmos. Chem. Phys., 24, 6699–6717, https://doi.org/10.5194/acp-24-6699-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6699-2024, 2024
Short summary
Surface snow bromide and nitrate at Eureka, Canada, in early spring and implications for polar boundary layer chemistry
Xin Yang, Kimberly Strong, Alison S. Criscitiello, Marta Santos-Garcia, Kristof Bognar, Xiaoyi Zhao, Pierre Fogal, Kaley A. Walker, Sara M. Morris, and Peter Effertz
Atmos. Chem. Phys., 24, 5863–5886, https://doi.org/10.5194/acp-24-5863-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5863-2024, 2024
Short summary