Articles | Volume 21, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021
Research article
 | 
29 Jul 2021
Research article |  | 29 Jul 2021

Reduced light absorption of black carbon (BC) and its influence on BC-boundary-layer interactions during “APEC Blue”

Meng Gao, Yang Yang, Hong Liao, Bin Zhu, Yuxuan Zhang, Zirui Liu, Xiao Lu, Chen Wang, Qiming Zhou, Yuesi Wang, Qiang Zhang, Gregory R. Carmichael, and Jianlin Hu

Related authors

Typhoon-associated air quality over the Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area, China: machine-learning-based prediction and assessment
Yilin Chen, Yuanjian Yang, and Meng Gao
Atmos. Meas. Tech., 16, 1279–1294, https://doi.org/10.5194/amt-16-1279-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-1279-2023, 2023
Short summary
Aggravated air pollution and health burden due to traffic congestion in urban China
Peng Wang, Ruhan Zhang, Shida Sun, Meng Gao, Bo Zheng, Dan Zhang, Yanli Zhang, Gregory R. Carmichael, and Hongliang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 2983–2996, https://doi.org/10.5194/acp-23-2983-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2983-2023, 2023
Short summary
Unbalanced emission reductions of different species and sectors in China during COVID-19 lockdown derived by multi-species surface observation assimilation
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Meng Gao, Huangjian Wu, Miaomiao Lu, Qian Wu, Shuyuan Huang, Wenxuan Sui, Jie Li, Xiaole Pan, Lin Wu, Hajime Akimoto, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-729,https://doi.org/10.5194/acp-2022-729, 2023
Revised manuscript accepted for ACP
Short summary
Global tropospheric ozone trends, attributions, and radiative impacts in 1995–2017: an integrated analysis using aircraft (IAGOS) observations, ozonesonde, and multi-decadal chemical model simulations
Haolin Wang, Xiao Lu, Daniel J. Jacob, Owen R. Cooper, Kai-Lan Chang, Ke Li, Meng Gao, Yiming Liu, Bosi Sheng, Kai Wu, Tongwen Wu, Jie Zhang, Bastien Sauvage, Philippe Nédélec, Romain Blot, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 22, 13753–13782, https://doi.org/10.5194/acp-22-13753-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-13753-2022, 2022
Short summary
Circulation-regulated impacts of aerosol pollution on urban heat island in Beijing
Fan Wang, Gregory R. Carmichael, Jing Wang, Bin Chen, Bo Huang, Yuguo Li, Yuanjian Yang, and Meng Gao
Atmos. Chem. Phys., 22, 13341–13353, https://doi.org/10.5194/acp-22-13341-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-13341-2022, 2022
Short summary