Articles | Volume 13, issue 9
Atmos. Chem. Phys., 13, 4577–4592, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-4577-2013

Special issue: Atmospheric impacts of Eastern Asia megacities

Atmos. Chem. Phys., 13, 4577–4592, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-4577-2013

Research article 02 May 2013

Research article | 02 May 2013

Aerosol composition, sources and processes during wintertime in Beijing, China

Y. L. Sun et al.

Related authors

Evaluation of the contribution of new particle formation to cloud droplet number concentration in the urban atmosphere
Sihui Jiang, Fang Zhang, Jingye Ren, Lu Chen, Xing Yan, Jieyao Liu, Yele Sun, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 14293–14308, https://doi.org/10.5194/acp-21-14293-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14293-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Long-term changes in black carbon and aerosol optical properties from 2012 to 2020 in Beijing, China
Jiaxing Sun, Zhe Wang, Wei Zhou, Conghui Xie, Cheng Wu, Chun Chen, Tingting Han, Qingqing Wang, Zhijie Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-637,https://doi.org/10.5194/acp-2021-637, 2021
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Spatial and temporal variations of CO2 mole fractions observed at Beijing, Xianghe, and Xinglong in North China
Yang Yang, Minqiang Zhou, Ting Wang, Bo Yao, Pengfei Han, Denghui Ji, Wei Zhou, Yele Sun, Gengchen Wang, and Pucai Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 11741–11757, https://doi.org/10.5194/acp-21-11741-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11741-2021, 2021
Short summary
Mixing state of refractory black carbon in fog and haze at rural sites in winter on the North China Plain
Yuting Zhang, Hang Liu, Shandong Lei, Wanyun Xu, Yu Tian, Weijie Yao, Xiaoyong Liu, Qi Liao, Jie Li, Chun Chen, Yele Sun, Pingqing Fu, Jinyuan Xin, Junji Cao, Xiaole Pan, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-411,https://doi.org/10.5194/acp-2021-411, 2021
Revised manuscript under review for ACP
Short summary