Articles | Volume 22, issue 6
https://doi.org/10.5194/acp-22-4117-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-4117-2022
Research article
 | 
30 Mar 2022
Research article |  | 30 Mar 2022

Direct observations indicate photodegradable oxygenated volatile organic compounds (OVOCs) as larger contributors to radicals and ozone production in the atmosphere

Wenjie Wang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Hang Su, Yafang Cheng, Suxia Yang, Caihong Wu, Jipeng Qi, Fengxia Bao, Yibo Huangfu, Chaomin Wang, Chenshuo Ye, Zelong Wang, Baolin Wang, Xinming Wang, Wei Song, Weiwei Hu, Peng Cheng, Manni Zhu, Junyu Zheng, and Min Shao

Related authors

A large role of missing volatile organic compound reactivity from anthropogenic emissions in ozone pollution regulation
Wenjie Wang, Bin Yuan, Hang Su, Yafang Cheng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Wei Song, Xinming Wang, Chaoyang Xue, Chaoqun Ma, Fengxia Bao, Hongli Wang, Shengrong Lou, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 4017–4027, https://doi.org/10.5194/acp-24-4017-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4017-2024, 2024
Short summary
Weakened aerosol–radiation interaction exacerbating ozone pollution in eastern China since China's clean air actions
Hao Yang, Lei Chen, Hong Liao, Jia Zhu, Wenjie Wang, and Xin Li
Atmos. Chem. Phys., 24, 4001–4015, https://doi.org/10.5194/acp-24-4001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4001-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Vertical and temporal variability of near-surface ozone production rate and sensitivity in an urban area in Pearl River Delta (PRD) region, China
Jun Zhou, Chunsheng Zhang, Aiming Liu, Bin Yuan, Yan Wang, Wenjie Wang, Jie-Ping Zhou, Yixin Hao, Xiao-Bing Li, Xianjun He, Xin Song, Yubin Chen, Suxia Yang, Shuchun Yang, Yanfeng Wu, Bin Jiang, Shan Huang, Junwen Liu, Jipeng Qi, Minhui Deng, Yibo Huangfu, and Min Shao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2230,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2230, 2024
Short summary
Development of multi-channel whole-air sampling equipment onboard an unmanned aerial vehicle for investigating volatile organic compounds' vertical distribution in the planetary boundary layer
Suding Yang, Xin Li, Limin Zeng, Xuena Yu, Ying Liu, Sihua Lu, Xiaofeng Huang, Dongmei Zhang, Haibin Xu, Shuchen Lin, Hefan Liu, Miao Feng, Danlin Song, Qinwen Tan, Jinhui Cui, Lifan Wang, Ying Chen, Wenjie Wang, Haijiong Sun, Mengdi Song, Liuwei Kong, Yi Liu, Linhui Wei, Xianwu Zhu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Meas. Tech., 16, 501–512, https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023, 2023
Short summary
Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 14837–14858, https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022, 2022
Short summary