Articles | Volume 17, issue 8
https://doi.org/10.5194/acp-17-5205-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-5205-2017
Research article
 | 
21 Apr 2017
Research article |  | 21 Apr 2017

Direct radiative effect of carbonaceous aerosols from crop residue burning during the summer harvest season in East China

Huan Yao, Yu Song, Mingxu Liu, Scott Archer-Nicholls, Douglas Lowe, Gordon McFiggans, Tingting Xu, Pin Du, Jianfeng Li, Yusheng Wu, Min Hu, Chun Zhao, and Tong Zhu

Related authors

High-resolution ammonia emissions inventories in China from 1980 to 2012
Yaning Kang, Mingxu Liu, Yu Song, Xin Huang, Huan Yao, Xuhui Cai, Hongsheng Zhang, Ling Kang, Xuejun Liu, Xiaoyuan Yan, Hong He, Qiang Zhang, Min Shao, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 16, 2043–2058, https://doi.org/10.5194/acp-16-2043-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-2043-2016, 2016
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Increased importance of aerosol–cloud interactions for surface PM2.5 pollution relative to aerosol–radiation interactions in China with the anthropogenic emission reductions
Da Gao, Bin Zhao, Shuxiao Wang, Yuan Wang, Brian Gaudet, Yun Zhu, Xiaochun Wang, Jiewen Shen, Shengyue Li, Yicong He, Dejia Yin, and Zhaoxin Dong
Atmos. Chem. Phys., 23, 14359–14373, https://doi.org/10.5194/acp-23-14359-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14359-2023, 2023
Short summary
The role of temporal scales in extracting dominant meteorological drivers of major airborne pollutants
Miaoqing Xu, Jing Yang, Manchun Li, Xiao Chen, Qiancheng Lv, Qi Yao, Bingbo Gao, and Ziyue Chen
Atmos. Chem. Phys., 23, 14065–14076, https://doi.org/10.5194/acp-23-14065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14065-2023, 2023
Short summary
Biomass-burning smoke's properties and its interactions with marine stratocumulus clouds in WRF-CAM5 and southeastern Atlantic field campaigns
Calvin Howes, Pablo E. Saide, Hugh Coe, Amie Dobracki, Steffen Freitag, Jim M. Haywood, Steven G. Howell, Siddhant Gupta, Janek Uin, Mary Kacarab, Chongai Kuang, L. Ruby Leung, Athanasios Nenes, Greg M. McFarquhar, James Podolske, Jens Redemann, Arthur J. Sedlacek, Kenneth L. Thornhill, Jenny P. S. Wong, Robert Wood, Huihui Wu, Yang Zhang, Jianhao Zhang, and Paquita Zuidema
Atmos. Chem. Phys., 23, 13911–13940, https://doi.org/10.5194/acp-23-13911-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13911-2023, 2023
Short summary
Air pollution trapping in the Dresden Basin from gray-zone scale urban modeling
Michael Weger and Bernd Heinold
Atmos. Chem. Phys., 23, 13769–13790, https://doi.org/10.5194/acp-23-13769-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13769-2023, 2023
Short summary
The effect of atmospherically relevant aminium salts on water uptake
Noora Hyttinen
Atmos. Chem. Phys., 23, 13809–13817, https://doi.org/10.5194/acp-23-13809-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13809-2023, 2023
Short summary