Articles | Volume 20, issue 3
Atmos. Chem. Phys., 20, 1497–1505, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-1497-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 1497–1505, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-1497-2020
Research article
07 Feb 2020
Research article | 07 Feb 2020

China's emission control strategies have suppressed unfavorable influences of climate on wintertime PM2.5 concentrations in Beijing since 2002

Meng Gao et al.

Related authors

Global tropospheric ozone trends, attributions, and radiative impacts in 1995–2017: an integrated analysis using aircraft (IAGOS) observations, ozonesonde, and multi-decadal chemical model simulations
Haolin Wang, Xiao Lu, Daniel J. Jacob, Owen R. Cooper, Kai-Lan Chang, Ke Li, Meng Gao, Yiming Liu, Bosi Sheng, Kai Wu, Tongwen Wu, Jie Zhang, Bastien Sauvage, Philippe Nédélec, Romain Blot, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-381,https://doi.org/10.5194/acp-2022-381, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Reconstructed daily ground-level O3 in China over 2005–2021 for climatological, ecological, and health research
Chenhong Zhou, Fan Wang, Yike Guo, Cheng Liu, Dongsheng Ji, Yuesi Wang, Xiaobin Xu, Xiao Lu, Yan Wang, Gregory Carmichael, and Meng Gao
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2022-187,https://doi.org/10.5194/essd-2022-187, 2022
Preprint under review for ESSD
Short summary
Joint occurrence of heatwaves and ozone pollution and increased health risks in Beijing, China: role of synoptic weather pattern and urbanization
Lian Zong, Yuanjian Yang, Haiyun Xia, Meng Gao, Zhaobin Sun, Zuofang Zheng, Xianxiang Li, Guicai Ning, Yubin Li, and Simone Lolli
Atmos. Chem. Phys., 22, 6523–6538, https://doi.org/10.5194/acp-22-6523-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6523-2022, 2022
Short summary
Circulation-regulated impacts of aerosol pollution on urban heat island in Beijing
Fan Wang, Gregory Carmichael, Jing Wang, Bin Chen, Bo Huang, Yuguo Li, Yuanjian Yang, and Meng Gao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-77,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-77, 2022
Short summary
Ground-based vertical profile observations of atmospheric composition on the Tibetan Plateau (2017–2019)
Chengzhi Xing, Cheng Liu, Hongyu Wu, Jinan Lin, Fan Wang, Shuntian Wang, and Meng Gao
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4897–4912, https://doi.org/10.5194/essd-13-4897-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4897-2021, 2021
Short summary