Articles | Volume 17, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 17, 11727–11777, 2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-11727-2017

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 17, 11727–11777, 2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-11727-2017
Review article
05 Oct 2017
Review article | 05 Oct 2017

Heterogeneous reactions of mineral dust aerosol: implications for tropospheric oxidation capacity

Mingjin Tang et al.

Related authors

Hybrid Water Adsorption and Solubility Partitioning for Aerosol Hygroscopicity and Droplet Growth
Kanishk Gohil, Chun-Ning Mao, Dewansh Rastogi, Chao Peng, Mingjin Tang, and Akua Asa-Awuku
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-346,https://doi.org/10.5194/acp-2022-346, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-178,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-178, 2022
Short summary
N2O5 uptake onto saline mineral dust: a potential missing source of tropospheric ClNO2 in inland China
Haichao Wang, Chao Peng, Xuan Wang, Shengrong Lou, Keding Lu, Guicheng Gan, Xiaohong Jia, Xiaorui Chen, Jun Chen, Hongli Wang, Shaojia Fan, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 22, 1845–1859, https://doi.org/10.5194/acp-22-1845-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-1845-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel
Hua Fang, Xiaoqing Huang, Yanli Zhang, Chenglei Pei, Zuzhao Huang, Yujun Wang, Yanning Chen, Jianhong Yan, Jianqiang Zeng, Shaoxuan Xiao, Shilu Luo, Sheng Li, Jun Wang, Ming Zhu, Xuewei Fu, Zhenfeng Wu, Runqi Zhang, Wei Song, Guohua Zhang, Weiwei Hu, Mingjin Tang, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 10005–10013, https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021, 2021
Short summary
Interactions of organosulfates with water vapor under sub- and supersaturated conditions
Chao Peng, Patricia N. Razafindrambinina, Kotiba A. Malek, Lanxiadi Chen, Weigang Wang, Ru-Jin Huang, Yuqing Zhang, Xiang Ding, Maofa Ge, Xinming Wang, Akua A. Asa-Awuku, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 21, 7135–7148, https://doi.org/10.5194/acp-21-7135-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7135-2021, 2021
Short summary