Articles | Volume 20, issue 24
https://doi.org/10.5194/acp-20-15835-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-15835-2020
Research article
 | 
19 Dec 2020
Research article |  | 19 Dec 2020

Influence of aerosol copper on HO2 uptake: a novel parameterized equation

Huan Song, Xiaorui Chen, Keding Lu, Qi Zou, Zhaofeng Tan, Hendrik Fuchs, Alfred Wiedensohler, Daniel R. Moon, Dwayne E. Heard, María-Teresa Baeza-Romero, Mei Zheng, Andreas Wahner, Astrid Kiendler-Scharr, and Yuanhang Zhang

Related authors

A comprehensive observation-based multiphase chemical model analysis of sulfur dioxide oxidations in both summer and winter
Huan Song, Keding Lu, Can Ye, Huabin Dong, Shule Li, Shiyi Chen, Zhijun Wu, Mei Zheng, Limin Zeng, Min Hu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 13713–13727, https://doi.org/10.5194/acp-21-13713-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13713-2021, 2021
Short summary